Informatie over het coronavirus

Nieuws

Het lijkt gelukkig de goede kant op te gaan met het coronavirus in Nederland. Dat is reden geweest voor het kabinet om een aantal eerder genomen maatregelen voor de samenleving te versoepelen. Die hebben voor een deel ook betrekking op de opleidingen van onze studenten. Rijn IJssel vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers de maatregelen kennen en naleven. Daarom communiceren wij deze via een routekaart, die u hieronder aantreft. Zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn, passen wij de routekaart aan. Zodoende zijn studenten en ook onze medewerkers altijd op de hoogte van de meest recente veranderingen.
Op locaties hangen posters bij de voordeur waar de hygiënemaatregelen op staan. Ook zijn alle locaties voorzien van aangepaste looppaden. Alleen samen kunnen we namelijk het coronavirus verslaan!

Coronavirus en de impact op het onderwijs

De aanmelddatum van 1 april is opgeschoven naar 1 mei, maar ook daarna kun je je nog aanmelden. Alleen heb je ná 1 mei geen garantie op een plek bij de opleiding van jouw voorkeur.

Zomerpost
Alle nieuwe studenten hebben via de zogenoemde zomerpost informatie ontvangen over de start van hun opleiding. Heb jij nog vragen? Stuur dan een mail naar het Studie Informatiepunt of app (niet bellen) naar 06-43050211.

Onze studenten met een andere moedertaal vinden hier meer informatie.

Hoe kan ik leren op afstand?

Rijn IJssel verzorgt het onderwijs deels op afstand. Hoe gaat leren op afstand in zijn werk? Dit staat beschreven in SBIS in de volgende leeractiviteit:
LA_Hoe werk je met MS Teams

De leeractiviteiten blijven de komende tijd in ontwikkeling. Rijn IJssel vindt het van groot belang dat het onderwijs door kan gaan. En gelukkig gebeurt dat ook al steeds meer op school zoals de praktijklessen en toetsing.
Heb je vragen? Stel ze aan je loopbaancoach. Houd ook SBIS in de gaten voor nieuwe updates over onder meer examinering.

Naast leren met Microsoft Teams, worden ook andere vormen van communicatie ingezet. Hierbij kun je denken aan SBIS, WhatsApp en e-mail.

Zijn er Rijn IJssel breed privacy-afspraken gemaakt met studenten in verband met video-opnames van examens in MS-teams?

Doordat de student onderwijs volgt bij Rijn IJssel en een onderwijsovereenkomst heeft, hoeven er geen aparte afspraken gemaakt te worden met studenten rondom wel/geen opnames maken tijdens examinering.

Achtergrond en feiten
De docent die examineert mag de opname starten.
Zodra de opname start in MS teams moet eenieder toestemming geven voor de opname. Zodra de opname stopt, kan elke deelnemer de opname terugzien maar niet downloaden. Alleen de opnemer kan downloaden, deze komt terecht in MS Stream. Te vinden via MS Teams, chatgeschiedenis. Alleen de opnemer kan de video downloaden, delen en bewerken.

Wie kan een opname van een vergadering bekijken?
Wanneer de opname wordt geüpload naar Microsoft Stream is de opnemer de eigenaar van de video en zijn de personen in zijn organisatie die waren uitgenodigd voor de vergadering de kijkers. De eigenaar moet toestemming geven of de video downloaden om de opname met anderen (buiten de vergadering om) te delen.

Wat is het recht van de student, in het kader van privacy?
MS Teams is door MS Office zo ingesteld dat eenieder toestemming moet geven voor de opname.
Gezien de ontstane situatie in verband met het corona virus is Rijn IJssel nu genoodzaakt om opnames te maken van de af te nemen online examens. Dit is ook nodig om in het geval van een klacht van een student de beoordeling van het examen te kunnen verifiëren. Anders kan er geen examen worden afgenomen. Dit zou het uitgeven van een diploma onmogelijk maken.

Rijn IJssel heeft met Office365 een verwerkersovereenkomst en de gemaakte opname is noodzakelijk voor examinering en bewaart Rijn IJssel binnen haar eigen netwerk.
Het is niet toegestaan dat een student zelf de opname start in MS teams, dit mag alleen de docent.

Gaat de stage nog wel door?

De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. De student volgt de richtlijnen van het leerbedrijf waar hij/zij stage loopt.

In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Zo nee, dan zal de beroepspraktijkvorming later ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur. Het onderwijsteam kan ook samen met SBB kijken of er een alternatief gevonden kan worden.

Mag een BOL-student zelf stoppen met zijn/haar stage?

De student heeft het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen, zo staat in het het Servicedocument mbo aanpak coronavirus, als dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt.

Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf. Bekijk dan samen met de student in hoeverre het mogelijk is om vervangend onderwijs aan te bieden.

Krijgt de BOL-student nog begeleiding?

De school blijft studenten die hun stage continueren (op afstand) begeleiden.

Gaat BBL-onderwijs nog wel door?

BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt, kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.

Hoe zit het met de arbeidsovereenkomst van de BBL-student?

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de bpv in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

Hoe zit het met (individuele) stages?

Voor (individuele) stages hanteert Rijn IJssel een checklist. Aan de hand van de uitkomst van deze checklist, die een student samen met de contactpersoon internationalisering invult, bepaalt een directeur of een stage wel of niet door kan gaan.

Voor groepsreizen en excursies na de zomervakantie geldt:

Groepsreizen en excursies naar het buitenland vinden in ieder geval tot 1 oktober 2020 niet plaats. Half september wordt besloten of het ná 1 oktober wel weer mogelijk zal zijn en zo ja, binnen welke randvoorwaarden.

Meer informatie kunnen studenten krijgen bij de contactpersoon internationalisering van het cluster en via internationalisering@rijnijssel.nl

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over je opleiding of over een examen, stel ze dan aan je studieloopbaancoach.

Ik ben ziek, moet ik me ziek melden?

Ja, dan moet je je ziekmelden. Dat kan door te bellen naar de locatie waar je les hebt. Ziekmelden via de app kan op dit moment niet.