Informatie over het coronavirus

Nieuws

Vanaf 15 juni mogen wij onze gebouwen weer verder openstellen. Vanaf dat moment mag Rijn IJssel ook praktijklessen verzorgen. De gebouwen konden al opengesteld worden voor examinering, opvang van kwetsbare studenten en voor studenten en medewerkers die thuis geen studie- of werkplek hebben.

Restrictie 
Daarbij geldt wel een restrictie. De ruimere openstelling mag niet leiden tot aanwezigheid van meer dan twintig procent van de personen die aanwezig waren in een gebouw voordat de coronacrisis aanbrak. We kunnen dus maar beperkt mensen toelaten.  Die restrictie van twintig procent is bovendien een optelsom van studenten en personeel.

Om te voorkomen dat het openbaar vervoer teveel belast wordt op piekmomenten, heeft de minister gezegd dat studenten en personeel zoveel mogelijk buiten de spits moeten reizen. Dat betekent dat de uitbreiding van de openstelling voor praktijklessen en examens tussen 11.00 en 15.00 uur moeten plaatsvinden.

Wat dit precies voor jou betekent; welke praktijklessen gaan wel door en welke niet? Daar buigt Rijn IJssel zich de komende week over (tussen 11 en 15 mei).   

Doorstroming naar vervolgopleiding
Mbo naar hbo
De meeste laatstejaars zullen naar verwachting hun diploma voor de zomer halen. Degenen die meer tijd nodig hebben, krijgen die tijd. De mbo-4 studenten die door willen stromen naar een Ad- of hbo-bachelor opleiding en nog een beperkt deel van hun mbo-opleiding moeten afronden, krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om alsnog het mbo-4 diploma te halen. Deze studenten kunnen dus 1 september 2020 wel starten met hun vervolgopleiding. Kijk in het servicedocument naar de voorwaarden.

Mbo naar mbo

Studenten die nog een beperkt deel van de opleiding moeten afronden voor het behalen van hun diploma en waarvan de verwachting is dat dit voor 1 januari 2021 haalbaar is, kunnen in september starten met een mbo-vervolgopleiding. Kijk in het servicedocument naar de voorwaarden.

 

 

Coronavirus en de impact op het onderwijs

De aanmelddatum van 1 april is opgeschoven naar 1 mei, maar daarna kun je je altijd nog aanmelden. Alleen heb je ná 1 mei geen garantie op een plek bij de opleiding van jouw voorkeur.

Wanneer kan ik een intakegesprek verwachten?
Jouw aanmelding wordt gewoon verwerkt, want onze medewerkers werken door. Het kan alleen iets langer duren dan normaal. We gaan je nu niet uitnodigen op school, maar we gaan je bellen om kennis te maken. In dat gesprek maken we vervolgafspraken. We hopen je snel wel op onze locatie te kunnen verwelkomen!

Onze studenten met een andere moedertaal vinden hier meer informatie.

Hoe kan ik leren op afstand?

Rijn IJssel verzorgt onderwijs op afstand. De gebouwen zijn tot en met 6 april gesloten en studenten kunnen ook niet op school terecht om te studeren. Hoe gaat leren op afstand in zijn werk? Dit staat beschreven in SBIS in de volgende leeractiviteit:
LA_Hoe werk je met MS Teams

In de leeractiviteiten staat hoe het leren op afstand werkt. De leeractiviteiten blijven de komende tijd in ontwikkeling. Rijn IJssel vindt het van groot belang dat het onderwijs door kan gaan. Door middel van afstandsleren doen onze docenten er alles aan om het onderwijs op afstand door te laten gaan.
Heb je vragen? Stel ze aan je loopbaancoach. Houd ook SBIS goed in de gaten voor nieuwe updates over onder meer examinering.

Naast leren met Microsoft Teams, worden ook andere vormen van communicatie ingezet. Hierbij kun je denken aan SBIS, WhatsApp en e-mail.

Zijn er Rijn IJssel breed privacy-afspraken gemaakt met studenten in verband met video-opnames van examens in MS-teams?

Doordat de student onderwijs volgt bij Rijn IJssel en een onderwijsovereenkomst heeft, hoeven er geen aparte afspraken gemaakt te worden met studenten rondom wel/geen opnames maken tijdens examinering.

Achtergrond en feiten
De docent die examineert mag de opname starten.
Zodra de opname start in MS teams moet eenieder toestemming geven voor de opname. Zodra de opname stopt, kan elke deelnemer de opname terugzien maar niet downloaden. Alleen de opnemer kan downloaden, deze komt terecht in MS Stream. Te vinden via MS Teams, chatgeschiedenis. Alleen de opnemer kan de video downloaden, delen en bewerken.

Wie kan een opname van een vergadering bekijken?
Wanneer de opname wordt geüpload naar Microsoft Stream is de opnemer de eigenaar van de video en zijn de personen in zijn organisatie die waren uitgenodigd voor de vergadering de kijkers. De eigenaar moet toestemming geven of de video downloaden om de opname met anderen (buiten de vergadering om) te delen.

Wat is het recht van de student, in het kader van privacy?
MS Teams is door MS Office zo ingesteld dat eenieder toestemming moet geven voor de opname.
Gezien de ontstane situatie in verband met het corona virus is Rijn IJssel nu genoodzaakt om opnames te maken van de af te nemen online examens. Dit is ook nodig om in het geval van een klacht van een student de beoordeling van het examen te kunnen verifiëren. Anders kan er geen examen worden afgenomen. Dit zou het uitgeven van een diploma onmogelijk maken.

Rijn IJssel heeft met Office365 een verwerkersovereenkomst en de gemaakte opname is noodzakelijk voor examinering en bewaart Rijn IJssel binnen haar eigen netwerk.
Het is niet toegestaan dat een student zelf de opname start in MS teams, dit mag alleen de docent.

Gaat de stage nog wel door?

De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. De student volgt de richtlijnen van het leerbedrijf waar hij/zij stage loopt.

In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Zo nee, dan zal de beroepspraktijkvorming later ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur. Het onderwijsteam kan ook samen met SBB kijken of er een alternatief gevonden kan worden.

Mag een BOL-student zelf stoppen met zijn/haar stage?

De student heeft het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen, zo staat in het het Servicedocument mbo aanpak coronavirus, als dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt.

Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf. Bekijk dan samen met de student in hoeverre het mogelijk is om vervangend onderwijs aan te bieden.

Krijgt de BOL-student nog begeleiding?

De school blijft studenten die hun stage continueren (op afstand) begeleiden.

Gaat BBL-onderwijs nog wel door?

BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt, kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.

Hoe zit het met de arbeidsovereenkomst van de BBL-student?

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de bpv in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

Wanneer gaan internationale stages weer door?

Voor stages in de periode van 1 juni tot en met de zomervakantie geldt:

Stages die deel uitmaken van het onderwijsprogramma gaan door als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus worden nageleefd;
  • de eisen die Rijn IJssel stelt aan een stage (denk aan veiligheid en inhoudelijke kwaliteit);
  • de eisen die Rijn IJssel stelt aan de bestemming (denk aan reisadvies, lokaal vervoer en zorg voor hygiëne).

Om dit te kunnen beoordelen, vult de student samen met de contactpersoon internationalisering de zogenoemde Checklist internationale stage in. Met de uitkomst van de checklist kan de directeur besluiten of de stage wel of niet kan doorgaan.

Voor stages na de zomervakantie geldt:

Rijn IJssel volgt de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Wij verwachten dat deze richtlijnen tot aan de zomer nog zullen veranderen. Wat betekent dit voor jou als student?
Je kunt alvast voorbereidingen treffen en informatie verzamelen voor een internationale activiteit in het nieuwe schooljaar. Ga echter voorlopig nog geen verplichtingen aan en maak geen kosten. Wacht daarmee tot bekend is wat de richtlijnen zijn die eind juni bekend worden gemaakt. In de laatste week van juni bekijkt Rijn IJssel wat er na de zomer georganiseerd kan worden, volgens de dan bekende richtlijnen.

Meer informatie kun je krijgen bij de contactpersoon internationalisering van het cluster.

Voor vragen kun je ook mailen naar: internationalisering@rijnijssel.nl

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over je opleiding of over een examen, stel ze dan aan je studieloopbaancoach.
Heb je algemene vragen over een opleiding bij Rijn IJssel? Stel ze aan het Studie Informatiepunt, via stip@rijnijssel.nl of via WhatsApp: 06 43050211.

Wees je ervan bewust dat je dagelijks SBIS in de gaten houdt voor nieuwe updates over het onderwijs.

Zijn de gebouwen open?

Nee, de gebouwen zijn voor studenten tot en met 6 april gesloten.

Ik ben ziek, moet ik me ziek melden?

Ja, dan moet je je ziekmelden. Dat kan door te bellen naar de locatie waar je les hebt. Ziekmelden via de app kan op dit moment niet.