Sport

Sportleider seniorensport

U dient aantoonbare affiniteit met de doelgroep seniorensporters te hebben en een toekomstgerichte visie op leiding geven aan sport- en bewegingsactiviteiten voor seniorensporters.

Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dient u verder te beschikken over:

 • een (bonds-)erkend diploma sportleider en/of trainer binnen de georganiseerde sport op niveau 3 (sport -en bewegingleider);
 • diploma mbo/hbo sport- en bewegen;
 • diploma Fysiotherapie (met aantoonbare ervaring in sport en bewegen in verenigingsverband en in het werken met groepen);
 • introductie module Lesgeven KNGU.

Kunt u een van bovenstaande diploma’s niet overleggen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek tot toelating indienen. Vermeld in dit verzoek uw opleiding, uw sport- en werkervaring, startkwalificaties en/of competenties.

Op basis van een intake wordt door Rijn IJssel CIOS Arnhem bepaald of u al dan niet wordt toegelaten tot de opleiding Sportleider SeniorenSport.

Deze opleiding duurt één schooljaar van september 2018 tot juni 2019.

De kosten voor deelname aan deze opleiding kunt u opvragen bij de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails

De sportleider seniorensport begeleidt de seniorensporter en verzorgt zelfstandig de voorbereiding en de uitvoering van diverse sport- en bewegingsactiviteiten voor de verschillende doelgroepen senioren binnen de verschillende organisaties voor sport en bewegen. In de opleiding ‘Sportleider SeniorenSport’ leert u sport- en beweegactiviteiten aan te bieden gericht op het bevorderen van een actieve leefstijl bij senioren vanaf ongeveer 55 jaar en het behouden van de mobiliteit en zelfredzaamheid bij de oudste groep senioren. Oog voor de individuele mogelijkheden en plezier in het samen bewegen, zijn daarbij steeds de uitgangspunten.

Inhoud en omvang van de opleiding
De opleiding kent een omvang van 28 bijeenkomsten. De onderwijsinhoud wordt aan de hand van drie beroepsproducten aangeboden, namelijk:

 1. U onderzoekt, beschrijft en speelt in op het sport- en beweeggedrag van senioren;
 2. U ontwerpt en past sport -en beweegactiviteiten aan voor specifieke doelgroepen Senioren
 3. U werft en begeleidt (nieuwe) seniorensport deelnemers.

De beroepsproducten 1, 2 en 3 vormen de basis van de opleiding. Hiernaast loopt de beroepspraktijkvorming (stage). U loopt stage bij ten minste 3 senioren sportgroepen. Hier oefent u in het leidinggeven aan sport -en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen senioren. Zoals eerder aangegeven is de doelgroep senioren zeer divers. We spreken van senioren vanaf 55 jaar. De mogelijkheden, wensen en verwachtingen lopen nogal uiteen en zijn vaak niet goed in leeftijd in te delen. De doelstellingen, de aanpak, de omgeving en het activiteitenaanbod zijn wel herkenbaar.

Rijn IJssel CIOS Arnhem heeft daarom gekozen om op te leiden voor een tweetal settings, namelijk:

 • Setting sport (gericht op de mobiele sportieve senioren, onder andere GALM)
 • Setting zorg en welzijn (gericht op de minder mobiele senioren, rondom de stoel, onder andere Meer Bewegen voor Ouderen)
 • Alle cursisten worden opgeleid voor beide settings.
  In de opleiding ‘Sportleider SeniorenSport’ is het uitgangspunt: wat heeft de cursist nodig om zijn taken binnen het werkveld van de seniorensport zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.De cursisten leren van én met elkaar, aan de hand van gerichte beroepsproducten en door het uitvoeren van integrale (praktijk)opdrachten. De docenten begeleiden en coachen de cursisten daarbij. Hierbij is het vertrekpunt de ontwikkeling van specifieke kennis, houding en vaardigheden gerelateerd aan de doelgroepen seniorensporters.

De beroepspraktijkvorming (stage)

Leren in de echte praktijk is ‘leren door doen’. Naast een op het onderwijsinstituut gesimuleerde leeromgeving (praktijklessen en onderlinge instructie), vindt het praktijkleren voornamelijk plaats binnen een reële leeromgeving van de beroepspraktijkorganisatie. De beroepspraktijkvorming (stage) beslaat een periode van minimaal 24 weken, kent een omvang van minimaal 72 uren en vindt plaats in het werkveld van 2 eerder genoemde settings. Bij de aanvang van de opleiding is de werving van een praktijkleerplaats (=stageadres) afgerond.

Toetsing en beoordeling

Na alle opdrachten, theorie, praktijk en stage met goed gevolg te hebben afgesloten ontvangt de cursist een Bewijs van Deelname van Rijn IJssel en een diploma MBvO.

Duur

 • De opleiding kent een omvang van circa 264 uren studiebelasting:
 • (Docent)contacturen: (28 bijeenkomsten X 3 contacturen): 84 uren
 • Beroepspraktijkvorming bij een of meer leerbedrijven 24 weken x 3 uur per week (3 groepen): 72 uren
 • BPV gerelateerde opdrachten:
  - Opdracht 1: 24 uur
  - Opdracht 2: 12 uur
  - Opdracht 3: 16-52 uren
 • Zelfstudie en samenstellen Persoonlijk Ontwikkelplan POP 1 met nul-meting, tussen-POP en eind-POP: 26 uren
 • Totaal: 234 uren*

* Noot: De studiebelasting kan per cursist verschillen (uitvoering opdrachten en zelfstudie)

Groepsgrootte

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 20 cursisten) zal een groep met uitsluitend externe cursisten worden samengesteld.

Aanmelden

Kandidaat-cursisten kunnen zich aanmelden door het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier.

Bekijk ook eens..

Sport

Sport

2 opleidingen