Zorg & Welzijn

Zorgleefplan

Medewerkers leren praktisch en theoretisch onderbouwd vorm en inhoud te geven aan het zorgplan van de eigen instelling of organisatie. Op een adequate wijze wordt de zorgvraag van de bewoner/cliënt/patiënt in beeld gebracht, de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd, het zorgplan geëvalueerd en bijgesteld. De medewerker kan bovenstaande punten zowel mondeling als schriftelijk verwoorden.

Verzorgenden en verpleegkundigen uit de verschillende branches binnen de Zorg & Welzijn-sector die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende of Verpleegkundige.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&V Zorgvrager gebonden; accreditatie aangevraagd door Rijn IJssel Training & Opleiding Kwaliteitsregister V&V.

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Afhankelijk van de opleidingsvraag, minimaal 3 dagdelen van 4 uur.

Zijn op te vragen bij de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Per dagdeel wordt theorie aangeboden gekoppeld aan de leervraag van de deelnemers, daarna worden vaardigheden getraind. Er wordt gewerkt met een praktijkopdracht.
 
De deelnemers hebben ervaring met het opstellen van een zorgplan en het verzorgen van een rapportage.

Dagdeel 1

Onderwerpen die in de cursus op dagdeel 1 aanbod komen zijn het methodisch werken, SOAP, ordeningsprincipes en anamnese. Aansluitend vindt een Training gespreksvaardigheden plaats m.b.t. observeren, doorvragen, objectiviteit en interpreteren. Gericht op anamnese en zorgvraag verhelderen. Introductie op de Praktijkopdracht: Opstellen van een zorgplan volgens het zorgplan van de eigen instelling.

Dagdeel 2

Dagdeel 2 gaat verder met het werken met een zorgplan, zorgproces en het zorgdossier (PESDIE en SMART). Training gespreksvaardigheden m.b.t. valideren en formatteren van de zorgvraag, middels het gebruik van de praktijkopdracht.

Dagdeel 3

In dagdeel 3 staat het evalueren en rapporteren, product- en procesevaluatie en het bijstellen van het zorgplan centraal. De volgende vaardigheden worden getraind: observeren, mondeling rapporteren en het oefenen van een schriftelijke rapportage.

Locatie

De cursus kan incompany of op een locatie van Rijn IJssel plaatsvinden.

Afsluiting

In overleg kan toetsing van theorie en praktijk plaats vinden. De deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Rijn IJssel Training & Opleiding.