Vakken

Het vakkenpakket voor de cursist in het volwassenenonderwijs is grotendeels hetzelfde als in het regulier onderwijs. Toch zijn er enkele zaken anders ten opzichte van het voortgezet onderwijs:

  • in het vavo zijn de vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) vervallen;
  • in het vavo vervalt ook het (geheel) vrije deel van het vakkenpakket, bijvoorbeeld de studie- en keuzebegeleidingslessen; je wordt geacht zelfstandig aandacht te besteden aan deze zaken;
  • in het vavo is het mogelijk te studeren voor deelpakketten, voor één of meer vakken of voor combinaties van havo- en vwo-vakken;
  • in het vavo is het mogelijk het examen te spreiden over enkele jaren. Alle vakken worden eenjarig aangeboden (de stof van voorexamenklas en examenklas in één jaar), waardoor je in staat wordt gesteld ontbrekende kennis alsnog in een korte tijd je eigen te maken, bijvoorbeeld bij wisseling van profiel;
  • de resulterende studielast in het vavo is voor de havo minimaal 2640 uur bij een diplomagerichte studie, in het regulier onderwijs is dit minimaal 3200 uur;
  • het centraal examen wordt wel gewoon afgenomen in mei, net als in het reguliere onderwijs.

Alle vakken worden eenjarig aangeboden. Maar niet alle vakken voor een diploma kunnen tegelijk in één jaar worden afgerond: de minimale studielast van 2640 uur kan niet in één jaar worden gehaald.

  NT
Natuur & techniek
NG
Natuur & gezondheid
EM
Economie & maatschappij
CM
Cultuur & maatschappij
Gemeenschappelijk deel Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Profielvakken verplicht

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Biologie
Scheikunde
Wiskunde B (of A)

Geschiedenis
Economie
Wiskunde A (of B)
Geschiedenis
Duits of Frans
Profielkeuzevak
NT: 1 uit 1
NG: 1 uit 2
EM: 1 uit 4
CM: 1m én 1c

Biologie

Aardrijkskunde
Natuurkunde

M&O
Aardrijkskunde
Maatschappijwet.
Frans of Duits

Aardrijkskunde (m)
Maatschappijwet. (m)
Economie (m)
Duits of Frans (c)
Tekenen (c)

Keuzevak Keuze-examenvak Keuze-examenvak Keuze-examenvak   Keuze-examenvak  
PWS Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk

In het profiel NT kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: informatica, wiskunde B of NLT.
In het profiel NG kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: NLT.
In het profiel CM kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: filosofie of een kunstvak.Voor dit profiel (zonder wiskunde) zal lopende het jaar een rekentoets worden afgenomen.

  • Alle vakken worden overdag gegeven
  • Een aantal vakken wordt ook in de namiddag of (voor)avond gegeven, vaak van 16:00-17:30 uur.