Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Assistant business services | Administratie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Deze opleiding leidt jou op voor ondersteunend werk in de zakelijke dienstverlening. Je kunt gaan werken bij kleine, middelgrote of grote bedrijven en organisaties. Maar je kunt ook bij een gemeente aan het werk of ondersteunend werk doen voor ZZP'ers.

Aanspreekpunt voor klanten/bezoekers
Je ontvangt bezoekers en klanten en staat hen te woord. Het contact kan zowel fysiek, telefonisch als online zijn. Je beantwoordt standaardvragen en verstrekt informatie en verwijst indien van toepassing door naar de juiste persoon of locatie. Je voert de bijbehorende receptie- en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt klachten/problemen in ontvangst en geeft aan wat de verdere procedure is.

Zakelijke communicatie
Je verzorgt eenvoudige schriftelijke correspondentie, waaronder e-mails en telefoonnotities. Je maakt notities van overleggen en gevoerde gesprekken. Je verzamelt en controleert benodigde gegevens/informatie. Je vult eenvoudige formulieren in en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept) correspondentie en laat deze controleren door de opdrachtgever. Indien van toepassing en passend bij de taken en verantwoordelijkheden verstuur je deze.

Verwerken van standaardgegevens
Je draagt bij aan het bijhouden van dossiers, financiële administratie en het verstrekken van managementinformatie. Je verwerkt daarvoor (standaard)gegevens. Je verzamelt de gegevens, voert ze in de systemen van de organisatie en checkt de ingevoerde gegevens. Passend binnen de taak en
verantwoordelijkheid houd je dossiers bij, vul je (standaard)documenten in en archiveer je dossiers/gegevens. In voorkomende gevallen controleer je de invoer van een directe collega. Als je bijzonderheden in de ingevoerde gegevens signaleert, informeer je de opdrachtgever. Daarnaast genereer je op basis van de ingevoerde gegevens input voor managementrapportage/informatie.

Werken aan producten en projecten
Je werkt samen met collega's aan opdrachten/producten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en brengt daarbij je eigen specifieke kennis in. Je neemt deel aan overleggen en communiceert helder bij de overdracht van werkzaamheden/diensten aan collega's. Je ondersteunt bij planning en organisatie van activiteiten, het opstellen van plannen en de presentatie ervan.

Ondersteunende werkzaamheden in de zakelijke dienstverlening
Je voert administratieve, dienstverlenende, servicegerichte werkzaamheden uit volgens de gebruikelijke werkwijze in jouw bedrijf. Je doet veel verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn over het algemeen niet heel ingewikkeld, maar je doet wel veel verschillende activiteiten.

Facilitaire werkzaamheden
Je assisteert bij de uitvoering van facilitaire activiteiten. Je maakt ruimtes, materialen en multimediafaciliteiten gebruiksklaar. Je voert eenvoudig onderhoud uit aan apparatuur, materialen en middelen, lost eenvoudige storingen op en herstelt kleine mankementen. Storingen die je niet kunt verwerken of onderhoud dat je niet zelf kunt mag uitvoeren, rapporteer je aan de opdrachtgever of verantwoordelijke collega. Je rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden aan je leidinggevende. Je controleert de veiligheid van faciliteiten en/of materialen en middelen en signaleert bijzonderheden en risico’s voor de veiligheid van bezoekers en collega's en onderneemt daarop actie.

Logistieke werkzaamheden
Je voert logistieke werkzaamheden binnen je organisatie uit, zoals voorraadbeheer en de interne planning. Je inventariseert de voorraad en checkt aanwezigheid, aantallen van goederen en signaleert dreigende tekorten. Je voert in opdracht van je leidinggevende bestellingen uit. Je ontvangt goederen en controleert deze. Je registreert en/of rapporteert gegevens over de voorraad. Je vult de voorraden aan of draagt ze over aan de collega voor wie ze bestemd zijn.

Wat je moet kunnen
Je hanteert een standaardwerkwijze, gebruikt de bijbehorende hulpmiddelen en volgt de geldende instructies en procedures op. Bij het ontvangen van bezoekers en het voeren van (telefoon)gesprekken zijn communicatieve vaardigheden, een voldoende beheersing van het Nederlands en basiskennis van Engels nodig. Je herkent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze problemen planmatig op. Je schakelt hulp in of vraagt raad bij wisselende of onverwachte omstandigheden.

25724, Assistant business services

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Je kunt voor deze opleiding ook tussentijds instromen aan het begin van de perioden 2 tot en met 6.

Het schooljaar is verdeeld in acht perioden van vijf weken en de extra startmomenten zijn in oktober, november, januari, februari en maart. Je kunt je dus doorlopend aanmelden en dan het eerstvolgende startmoment instappen als je voldoet aan alle voorwaarden voor toelating.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is belangrijk dat je een dienstverlenende instelling hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Bij de opleiding Assistant business services leveren we maatwerk, de opleiding is flexibel en je hebt zelf de regie. Je kunt zes keer per jaar instromen en jij bepaalt in overleg met ons jouw keuzes en jouw tempo. Het is mogelijk om iedere periode examens te doen. Tijdens deze tweejarige opleiding heb jij zelf invloed op jouw opleiding en de duur van jouw opleiding. Wij helpen je daarbij en bieden een uitdagend programma Assistant business services aan. Volg je de opleiding in de BOL-variant (dus alle dagen naar school) dan loop je tijdens de opleiding twee dagen per week stage in een kantoor. Uiteraard word je ook tijdens je stage uitstekend begeleid. Je ontvangt jouw diploma wanneer je alles hebt afgerond en dat kan dus sneller zijn dan de twee jaar die voor deze opleiding staat.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
Je leert hoe je als medewerker zakelijke dienstverlening (beginnend beroepsbeoefenaar) bezig bent met het bijdragen aan de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Zo leer je op te treden als aanspreekpunt voor klanten/bezoekers van de organisatie/instelling waar je werkt. Je leert het ontvangen van bezoekers en het voeren van (telefoon)gesprekken en de communicatieve vaardigheden die hiervoor van belang zijn. Daarnaast leer je om goed contact te onderhouden met klanten en bezoekers en het klantvriendelijk te woord staan.
Je leert eenvoudige schriftelijke correspondentie, waaronder e-mails en telefoonnotities te schrijven. Ook het verzamelen en controleren van benodigde gegevens en informatie en het invullen van eenvoudige formuleren en het laten controleren door je opdrachtgever zijn meegenomen in het lesprogramma. Daarnaast leer je eenvoudige administratieve- en dossierwerkzaamheden uit te voeren. Ook het kunnen werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten/applicaties is onderdeel van het basis beroepsdeel.

Wat komt er aan bod in het profieldeel?
Je voert werkzaamheden uit in een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte organisatie. Om dit te kunnen doen leer je de basiskennis van de financiële administratie en rekenen. Ook digitale vaardigheden en het gebruik maken van diverse communicatiemiddelen zijn onderdeel van het profieldeel.

  • Je leert het uitvoeren van facilitaire werkzaamheden
    Je assisteert bij de uitvoering van diverse activiteiten. Je maakt ruimtes, materialen en multimediafaciliteiten gebruiksklaar. Je voert eenvoudig onderhoud uit aan apparatuur, materialen en middelen, lost eenvoudige storingen op en herstelt kleine mankementen. Storing of onderhoud dat je zelf niet kan of mag uitvoeren rapporteer je aan de opdrachtgever of verantwoordelijke collega. Je rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever. Je controleert de veiligheid van faciliteiten en/of materialen en middelen en signaleert bijzonderheden en risico’s voor de veiligheid van bezoekers en collega's en onderneemt daarop actie.
  • Je leert het uitvoeren van logistieke werkzaamheden
    Je voert diverse logistieke werkzaamheden binnen de organisatie uit, zoals voorraadbeheer en de interne planning. Je inventariseert de voorraad en checkt aanwezigheid, aantal van goederen/producten en signaleert dreigende tekorten. Je voert in opdracht van de opdrachtgever bestellingen uit. Je ontvangt goederen en controleert deze. Je registreert en/of rapporteert gegevens over de voorraad. Je vult de voorraden aan of draagt ze over aan de afdeling/persoon waarvoor ze bestemd zijn.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden verschillende keuzedelen aan.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 350,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 125,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de opleiding Medewerker Business Support op niveau 3 en in sommige gevallen naar een niveau 4 opleiding binnen de zakelijke dienstverlening.

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020