Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Business administration & control specialist | Financieel

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je bent werkzaam op de (financiële) administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bedrijf zelf: je hebt met interne klanten te maken. Hoewel je met enige regelmaat externe contacten hebt, is dit hoofdzakelijk een backoffice functie.

Managementinformatie
Je levert in opdracht van het lijnmanagement managementinformatie aan over de bedrijfsprocessen. Je signaleert opvallende zaken en attendeert zo nodig het management hierop. Je maakt op verzoek (periodiek) rapportages.

Verbetervoorstellen
Je doet op basis van de managementinformatie voorstellen ter verbetering van het (financiële) proces en de werkzaamheden die hier mee samenhangen. Je analyseert knelpunten, problemen en signalen in het proces en doet verbetervoorstellen aan je opdrachtgever. Als de verbetervoorstellen doorgevoerd kunnen worden, stel je een plan van aanpak op.

Financiële administratie
Je controleert het inkoopboek en inkoopfacturen en registreert deze. Je brengt mutaties of correcties aan. Je let hierbij speciaal op de fiscale consequenties van de boekingen. Bij afwijkingen neem je, in overleg met de budgethouder, contact op met de crediteur, in overleg met de budgethouder. Je kunt ook door crediteuren worden gebeld over het uitblijven van een betaling. Je draagt zorg voor controle en fiattering van inkoopfacturen door de budgethouders. Je stelt een betalingsvoorstel op, rekening houdend met de betalingstermijn en de beschikbare liquiditeit. Je bewaakt betalingstermijnen en verstuurt (standaard) betalingsherinneringen en/of aanmaningen. Bij betalingsachterstanden handel je volgens bedrijfsregels en zorg je voor de afhandeling daarvan. Je vraagt aanvullende of ontbrekende informatie op bij andere afdelingen en rapporteert eventuele bijzonderheden aan je opdrachtgever.

Periodeafsluiting en belastingaangifte
Je doet de voorbereiding voor de periodeafsluiting, de aangifte van de omzetbelasting en het opstellen van de conceptbalans en conceptresultatenrekening. Bij kleine bedrijven doe je dit met een eenvoudige administratie. Bij middelgrote bedrijven en/of ingewikkelde administraties werk je aan onderdelen van dit werkproces. Je verzamelt de informatie en vraagt ontbrekende informatie op. Je controleert de gegevens en berekeningen op juistheid en plausibiliteit. Fouten en bijzonderheden die je signaleert noteer je voor bespreking met de opdrachtgever en je maakt eventueel een voorstel voor correctie.

Wat je moet kunnen
Je moet gevraagd en ongevraagd informatie kunnen leveren op verschillende gebieden aan verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Je moet de bedrijfsprocessen van je bedrijf kennen en goed kunnen werken met geautomatiseerde systemen. En je moet je daarin ook blijven ontwikkelen en bijleren. Je moet genoeg weten van het boekhouden en belastingzaken om overzicht te hebben over de gehele administratie en de subadministraties. Je werk is enerzijds gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken. Anderzijds assisteer je bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. Je kunt relatief snel als vervanger optreden voor lager gekwalificeerde medewerkers op de subadministraties. In het MKB verricht je ook werkzaamheden voor de invordering van facturen. Je bent in staat om een goede afweging te maken tussen klanttevredenheid en het correct toepassen van de regels. In contacten met crediteuren en debiteuren stel je je klantgericht op. Je kunt je inleven in de situatie en de wensen van de klant. Dit geldt ook voor je contacten met de interne klanten binnen je eigen bedrijf.

25725, Business administration & control specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Het schooljaar is verdeeld in acht perioden van vijf weken en de extra startmomenten zijn in oktober, november, januari, februari en maart. Je kunt je dus doorlopend aanmelden en dan het eerstvolgende startmoment instappen als je voldoet aan alle voorwaarden voor toelating.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Rekenen is essentieel voor het beroep en belangrijk in de opleiding.

Aanvullend BBL
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Ben je leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL-variant. Na het in orde maken van de werkplekovereenkomst schrijven we jou over naar de BBL-variant.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Volg je de BBL dan heb je een leerbaan voor minimaal 610 klokuren per jaar. Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
De werkzaamheden zijn veelal routinematig. Je wordt niet vaak met onverwachte situaties geconfronteerd. Je krijgt voldoende kennis van boekhouden, belastingen, andere relevante regelgeving en procedures. Deze kennis is substantieel en actueel en je bent voldoende zeker van deze kennis, zodat je bij de werkzaamheden regels en voorschriften kan toepassen, want het afbreukrisico voor het bedrijf is hoog indien er fouten worden gemaakt bij de periodeafsluiting en/of de belastingaangifte (risico op boetes en claims). Je leert fouten en afwijkingen herkennen en voldoende cijfermatig inzicht. Je leert om te gaan met onverwachte situaties en wat er dan van je wordt verwacht, dat je standaardwerkwijzen blijft toepassen en anders een senior of leidinggevende raadpleegt. De contacten met interne en externe klanten vragen geduld en tact. Je leert dat je daarbij in staat moet zijn de regels toe te passen en de relatie in stand te houden. Daarnaast leer je het verzamelen, analyseren en verwerken van gegevens, waarop het beleid van de onderneming wordt gebaseerd. In het basis beroepsdeel leren we je ook alle vaardigheden om rapportages op te stellen.

En welke profieldelen zijn er?
Je verricht de werkzaamheden vanuit een uitvoerende rol. We leren je om zelfstandig te werken volgens standaardprocedures, waarbij hoort het tussentijds verantwoording afleggen over de door jouw uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever. Het nemen van verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en voor het tijdig opleveren ervan zijn onderdeel van het lesprogramma en ook het dragen van collectieve verantwoordelijkheid bij het leveren van managementinformatie. In het profieldeel besteden we ook aandacht aan jouw adviserende rol naar management, eigen leidinggevende of (interne) klant/opdrachtgever.

 • Je leert het opleveren van managementinformatie
  Je levert in opdracht van het lijnmanagement of de manager/adviseur managementinformatie aan met betrekking tot bedrijfsprocessen. Je signaleert opvallende zaken en attendeert zo nodig het management hierop. Je maakt op verzoek (periodiek) rapportages en stelt hierbij, indien nodig, kengetallen en/of andere managementinformatie op; de key performance indicatoren. Je inventariseert, selecteert en verwerkt, bijvoorbeeld door middel van tabellen en grafieken, key performance indicatoren met betrekking tot organisatie-, personeels- en/of arbeidsmarktontwikkelingen. Je levert dit op in een vooraf vastgesteld model en conform afspraak.
 • Je leert het doen van verbetervoorstellen.
  Je doet op basis van de managementinformatie voorstellen ter verbetering van het (logistieke) proces en de werkzaamheden die hier mee samenhangen. Je analyseert knelpunten, problemen en signalen in het proces en stelt verbetervoorstellen voor aan je opdrachtgever. Wanneer verbetervoorstellen doorgevoerd kunnen worden stel jij een plan van aanpak op.
 • Je leert het afhandelen van financieel administratieve taken.
  Je controleert het inkoopboek en inkoopfacturen en registreert deze. Indien nodig breng je mutaties of correcties aan. Je let hierbij speciaal op de fiscale consequenties van de boekingen. Bij afwijkingen neem je contact op met de crediteur, in overleg met de budgethouder. Je kan ook door crediteuren worden gebeld over het uitblijven van een betaling. Je draagt zorg voor controle en fiattering van inkoopfacturen door de budgethouders. Je stelt een betalingsvoorstel op, rekening houdend met de betalingstermijn en de beschikbare liquiditeit, bewaakt betalingstermijnen en verstuurt (standaard) betalingsherinneringen en/of aanmaningen. Bij betalingsachterstanden handel je volgens bedrijfsregels en draagt, in samenspraak met de opdrachtgever zorg voor de afhandeling daarvan. Je vraagt in voorkomende gevallen aanvullende of ontbrekende informatie op bij andere afdelingen en rapporteert eventuele bijzonderheden die je hebt aangetroffen aan je opdrachtgever. Je archiveert na afloop van de werkzaamheden de gebruikte documenten.
 • Je leert werkzaamheden t.b.v. de periode afsluiting en belastingaangifte.
  Je verricht werkzaamheden t.b.v. de voorbereiding van de periodeafsluiting, aangifte van de omzetbelasting en het opstellen van de conceptbalans en conceptresultatenrekening. Je verricht deze werkzaamheden bij kleine bedrijven met een eenvoudige administratie. Bij middelgrote bedrijven en/of ingewikkelde administraties werk je aan onderdelen van dit werkproces. Je verzamelt de informatie die nodig is voor de werkzaamheden en vraagt ontbrekende informatie op binnen en buiten de afdeling waar je werkzaam bent. Je controleert de gegevens en berekeningen op juistheid en plausibiliteit. Fouten en bijzonderheden die je signaleert noteer je voor bespreking met de opdrachtgever en maak je eventueel een voorstel voor correctie. Je archiveert na afloop van de werkzaamheden de gebruikte documenten.

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden verschillende keuzedelen aan.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen BOL  
Benodigde leermiddelen BBL  
Boeken/readers/licenties € 350,00
Laptop € 300,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 160,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van het diploma op mbo-niveau 4 bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de aansluitende opleidingen binnen het hbo. Denk hierbij aan economische en financiële opleidingen.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020