Dit kun je doen na je studie

Je biedt ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving. Vaak zijn er meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Je neemt initiatief. Je pakt kansen en bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Je werkt in complexe en onvoorspelbare situaties. Je schakelt continu ten aanzien van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Je stemt je keuze af op de gemoedstoestand, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit doet een beroep op je improvisatievermogen. Bij calamiteiten of onregelmatigheden, bijvoorbeeld bij extreme agressie van de cliënt of naastbetrokkenen, moet je snel verantwoorde keuzes maken. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Werk je in de woonbegeleiding dan heb je wisselende diensten.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25474, Maatschappelijke zorg (Agogisch medewerker GGZ)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding start in augustus.

Voor de BBL-opleiding is ook tussentijdse instroom mogelijk in december 2016, februari 2017 of april 2017 als er voldoende aanmeldingen zijn.

De BOL-opleiding duurt 3,5 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Als je de BBL-opleiding volgt heb je bovendien een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Werk in de maatschappelijke zorg vraagt ook om een stabiele persoonlijkheid. Daarom kijken we tijdens een intakegesprek of je geschikt (te maken) bent voor het beroep. We maken ook een inschatting of de opleiding haalbaar is. Het is belangrijk om vroegtijdig in te schatten of je de opleiding succesvol kunt afronden. 

Er zijn grote veranderingen gaande in de zorgsector. Instellingen stellen ook steeds minder stageplaatsen beschikbaar. Wij zijn voor de stages afhankelijk van onze plaatsen binnen de BPV-instellingen (BPV staat voor beroepspraktijkvorming). Tijdens de opleiding ondersteunen we jou bij het zoeken naar een stageplaats. Maar de BPV-instelling bepaalt of je bij hen op stage kunt komen.

We werken voor de start in augustus met een vastgesteld aantal studenten dat we kunnen plaatsen. Zodra de plekken gevuld zijn, kan er een wachtlijst ontstaan. Dan kunnen we plaatsing niet meer garanderen (soms zit de opleiding vol). Na aanmelding word je opgeroepen voor de intake, vervolgens bepalen we of je in principe te plaatsen bent of dat er een verlengde intake nodig is. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een extra (verplichte) bijeenkomst.

BBL-opleiding

Ons advies is een minimumleeftijd van 18 jaar (de praktijk wijst uit dat de leeftijd van onze studenten meestal tussen de 23 en 55 jaar ligt). Werk in de maatschappelijke zorg vraagt bovendien om een stabiele persoonlijkheid.

Let op
Voor een functie binnen de Maatschappelijke Zorg heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Kun je geen VOG aan het erkende leerbedrijf overleggen, dan heeft dat gevolgen voor het volgen van je opleiding. De verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen in de Maatschappelijke Zorg te beschermen. Je moet zelf zorgen dat je aan deze eis voldoet.

Meld je aan vóór 1 april 2018
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan aan vóór 1 april 2018. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld vóór 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor de opleidingen op niveau 3 en 4. Je maakt kennis met diverse onderdelen. Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden.
Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4. De examinering begint al aan het einde van leerjaar 1. Aan het einde van leerjaar 2 vervolg je je traject binnen je uitstroomrichting.

Binnen Maatschappelijke Zorg niveau 4 zijn er vier uitstroomrichtingen:

 • Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Agogisch Medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider (beperkt aantal stageplaatsen)

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er vanuit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens het eerste jaar van de opleiding achter komen dat je toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan kun je overstappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis van doelgroepen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ziekteleer
 • Gesprekstechnieken
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Drama
 • Groepsdynamica
 • Muziek
 • Beeldend/handvaardigheid
 • Koken als activiteit
 • Sport en spel
 • Methodisch handelen
 • Kamp (om jouw rol als begeleider te trainen)
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • EHBO
 • Vergaderen en notuleren

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als agogisch medewerker GGZ. Wat moet je zoal kunnen?

Als agogisch medewerker GGZ bied je ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving, vaak met meerdere problemen binnen verschillende levensgebieden. De cliënten hebben één of meerdere gezondheidsproblemen die hun lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijke functioneren beïnvloeden. Je weet van aanpakken! Tijdens je werk heb je een voorbeeldfunctie voor de cliënt. Je houdt je gevoelens bij weerstand, bij tegenslag, in moeilijke situaties en tijdsdruk onder controle. Je treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je biedt ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan.
 • Je ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt.
 • Je begeleidt cliënten bij groepsgerichte activiteiten.
 • Je ondersteunt, informeert en ondersteunt naastbetrokkenen.
 • Je voert coördinerende taken uit.
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers.

Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Je zorgt in samenwerking met de cliënt en/of de naastbetrokkenen en collega’s voor een passend ondersteuningsplan. Je handelt zelfstandig op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, dagbesteding en het voeren van de regie. De begeleiding en de uitvoering van de activiteiten voer je zelfstandig uit. Zo schakel je zelfstandig anderen in.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL 
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 230,00-315,00 € 230,00-315,00
Aanvullende voorzieningen       
Diverse € 75,00  € 75,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 185,00 € 185,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 150,00 € 150,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Boeken/readers/licenties € 150,00  
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Als je je diploma hebt, kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar:

 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Hbo Cultureel Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Creatieve Therapie
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Pedagogiek
 • Hbo Toegepaste Psychologie
 • Hbo Lerarenopleidingen, zoals Omgangskunde, Gezondheidszorg en Welzijn
 • Politie Academie

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3,5 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

BBL-werkplek

Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl. Of kijk voor een BBL-plek bij -->

SizaCollege

Op zoek naar een leerwerkplek of stageplaats?
Er zijn BBL-plekken beschikbaar bij het SizaCollege, kijk voor meer informatie op de site of neem contact op met SizaCollege.
www.siza.nl
088 3779030
sizacollege@siza.nl

Aanmelden

Actueel

Samenwerkingsovereenkomst Attent, Pleyade en Rijn IJssel voor praktijkleerroute

Roc Rijn IJssel en zorginstellingen Attent en Pleyade werken samen in een praktijkleerroute.