Welzijn

Pedagogisch medewerker kinderopvang

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Je begeleidt ze in hun ontwikkeling. Ook werk je veel samen en overleg je professioneel met collega’s en ouders. Je kunt werken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang. 

25696, Pedagogisch medewerker kinderopvang

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze opleiding duurt 3 jaar voor de BOL. De BBL-opleiding duurt 2,5  tot 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Als je de BBL-opleiding volgt, heb je bovendien een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Er vindt pas een intakegesprek plaats indien er een werkplek is gevonden. In schooljaar 2021-2022 zijn de lessen op school op woensdag.

Aanvullend
Ook is jouw niveau van Nederlands en rekenen mede bepalend voor de toelaatbaarheid.

Eis voor taalniveau Nederlands verhoogd naar 3F
Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe diploma-eisen voor deze opleiding. De onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren van het vak Nederlands moet je voortaan bij het examen halen op taalniveau 3F. Eerder was dit taalniveau 2F. Deze eis is veranderd door de nieuwe wetgeving in de kinderopvang en geldt voor iedereen die na 1 januari 2019 start met deze opleiding. De overheid heeft de taaleis verhoogd, omdat jouw taalvaardigheid, als pedagogisch medewerker, van invloed is op de taalontwikkeling van kinderen. Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs en een taalrijke omgeving is dan cruciaal. Vanaf 1 januari 2023 moet iedereen die in de kinderopvang werkt daarom voldoen aan deze taaleis. Concreet betekent dit, dat Rijn IJssel extra taallessen gaat aanbieden om je taalvaardigheid te vergroten.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor de opleidingen Welzijn waarin je kennis maakt met de diverse onderdelen en uitstroomrichtingen. In dit jaar ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en gehandicapten.

Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden. Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4 en je kunt kiezen uit de volgende uitstroomrichtingen:

  • Agogisch medewerker GGZ
  • Begeleider gehandicaptenzorg
  • Begeleider specifieke doelgroepen
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang
  • Onderwijsassistent
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  • Thuisbegeleider

Wij gaan ervan uit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je deze opleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens de opleiding achter komen dat dit toch niet voor de juiste opleiding is, dan kun je verder gaan met een van de andere uitstroomrichtingen zonder dat dit studievertraging oplevert.

De Praktijkleerroute: volledig leren in de praktijk

Volg je de BOL-opleiding dan kun je ook leren en stagelopen volledig in de praktijk. Een praktijkgerichte leerroute voor de student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je volgt dan je stage (BPV) binnen de kinderopvangorganisatie Skar. Naast je stage vindt ook het onderwijs grotendeels op een locatie van Skar plaats. Op deze manier ben je optimaal voorbereid op je beroep. Begeleiding vindt plaats op locatie door de studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de stage. Binnen de praktijkleerroute is er een goede mogelijkheid om de opleiding versneld af te ronden.

Kenmerkend voor een praktijkleerroute is dat je als student pedagogisch medewerker leert vanuit opgedane ervaring in de praktijk. En alles wat je leert, pas je direct weer toe in de praktijk.
Generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en sport vinden plaats op een onderwijslocatie van Rijn IJssel. In de praktijkleerroute pedagogisch medewerker worden beroepsopleiding en beroepspraktijk één geheel.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je al wel voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

  • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
  • Meld je aan voor de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
  • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

  • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

En welke profieldelen zijn er

  • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
  • Je voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind.
  • Je stelt een activiteitenprogramma op.
  • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding.
  • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma.
  • Je biedt persoonlijke verzorging.
  • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Digitale vaardigheden gevorderd
  • Duurzaamheid in het beroep C
  • Nederlands 3F
  • Rekenen 3F
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Spaans in de beroepscontext A2
  • Spaans in de beroepscontext B1
  • Expressief talent
  • Internationaal II: werken in het buitenland
  • Gezonde leefstijl
  • Bewegen in de buurt
  • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
  • Werken met baby's
  • Specialist passend onderwijs
  • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
  • BSO 4 tot 8 jaar
  • Engels A2/B1
  • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Cursusgeld per jaar - BBL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 126,50 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 306,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst BOL
Leermiddelenlijst BBL
Boeken/licenties/readers € 250,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 175,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers  
Keuzedelen  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent, Gespecialiseerd Medewerker Maatschappelijke Zorg en Sociaal Cultureel Werk.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jaar jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

De minister van Onderwijs die langskomt om te luisteren. En een zaal vol mensen uit het onderwijsveld die vragen op de twee sprekers afvuren.