Welzijn

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je begeleidt en helpt jongeren, volwassenen en/of ouderen die niet zelfstandig kunnen of mogen wonen. Je kunt cliënten activeren en ondersteunen tijdens hun recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding. Jouw cliënten zijn met hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking misschien niet de makkelijkste. Daarom is het heel belangrijk dat je zorgplannen leert opstellen en uitvoeren in overleg met je cliënt, diens familie en andere deskundigen. Zo laat je zo min mogelijk aan het toeval over. Maar heb je wel de ruimte om een band met je cliënt op te bouwen. Werk je in de woonbegeleiding, dan draai je wisselende diensten.

Voorbeeld van een werkdag

Inez werkt als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen in een opvanghuis voor vrouwen. Mevrouw Visser is mishandeld door haar echtgenoot en komt vandaag het opvanghuis binnen. Inez voert een intakegesprek met mevrouw Visser om kennis te maken. Aan het eind van het gesprek vat Inez samen welke problemen mevrouw Visser ondervindt. Ze bespreekt met haar wat de mogelijkheden voor begeleiding, opvang en ondersteuning in het huis zijn. Ze spreekt concreet af wat mevrouw Visser zelf gaat doen. Inez zal de begeleiding van mevrouw Visser coördineren. Inez regelt eerst wat praktische zaken voor mevrouw Visser, zoals de keuze van een huisarts. Inez voert in de komende periode samen met haar collega’s de begeleiding van mevrouw Visser uit. Als ze knelpunten in de begeleiding tegenkomt, pakt ze die op als een kans om actief op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. ’s Middags gaat Inez een spelletje doen met mevrouw De Boer, die haar kinderen op bezoek heeft. Daarna helpt ze mevrouw Aartsen bij het zoeken naar een baan. Aan het eind van de dag voert ze een bemiddelingsgesprek met mevrouw Vegten en haar echtgenoot.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25478, Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding start in augustus.

Voor de BBL-opleiding is ook tussentijdse instroom mogelijk, dat wil zeggen als er voldoende aanmeldingen zijn.

De BOL-opleiding duurt 3,5 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Je hebt te maken met wettelijke toelatingseisen. Werken in de maatschappelijke zorg vraagt bovendien om een stabiele persoonlijkheid. Daarom kijken we tijdens een intakegesprek of je geschikt (te maken) bent voor het beroep. We maken ook een inschatting of de opleiding haalbaar is. Het is belangrijk om vroegtijdig in te schatten of je de opleiding succesvol kunt afronden.

We werken voor de start in augustus met een vastgesteld aantal studenten dat we kunnen plaatsen. Zodra de plekken gevuld zijn, kan er een wachtlijst ontstaan. Dan kunnen we plaatsing niet meer garanderen (soms zit de opleiding vol). Na aanmelding word je opgeroepen voor de intake, vervolgens bepalen we of je in principe te plaatsen bent of dat er een verlengde intake nodig is. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een extra (verplichte) bijeenkomst. 

BBL-opleiding

Volg je de BBL-opleiding dan heb je een een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.


Aanvullend
Ons advies is een minimumleeftijd van 18 jaar (de praktijk wijst uit dat de leeftijd van onze studenten meestal ligt tussen de 23 en 55 jaar).


Let op. Voor een functie binnen de Maatschappelijke Zorg heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Kun je geen VOG aan het erkende leerbedrijf laten zien, dan heeft dat gevolgen voor het volgen van je opleiding. De verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen in de Maatschappelijke Zorg te beschermen. Je moet zelf zorgen dat je aan deze eis voldoet.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor niveau 3 en 4. Je maakt kennis met diverse onderdelen. Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden. Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4. De examinering begint al aan het einde van leerjaar 1. Aan het einde van leerjaar 2 vervolg je je traject binnen je uitstroomrichting.

Binnen Maatschappelijke Zorg niveau 4 zijn er vier uitstroomrichtingen:

 • Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Agogisch Medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider (beperkt aantal stageplaatsen)

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent. Verder is het onderwijs competentiegericht. Je doet niet zozeer theoretische kennis op maar leert vooral wat je later in je beroep nodig hebt. Dat maakt je extra aantrekkelijk voor toekomstige werkgevers: je kunt immers direct aan het werk.

Switchen tussen opleidingen bij Rijn IJssel Welzijn

Wij gaan er bij Rijn IJssel Welzijn vanuit dat jij je goed voorbereid op jouw toekomst en dat jij goed weet waarom jij een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht het echter zo zijn dat jij tijdens het eerste jaar van de opleiding bij Rijn IJssel Welzijn er achter komt dat jij toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan is het mogelijk om binnen Rijn IJssel Welzijn over te stappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat wij bij Rijn IJssel Welzijn allemaal met RIJk Onderwijs werken en de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis van doelgroepen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ziekteleer
 • Gesprekstechnieken
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Drama
 • Groepsdynamica
 • Muziek
 • Beeldend/handvaardigheid
 • Koken als activiteit
 • Sport en spel
 • Methodisch handelen
 • Kamp (om jouw rol als begeleider te trainen)
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • EHBO
 • Vergaderen en notuleren

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als begeleider specifieke doelgroepen.

Wat moet je zoal kunnen?

Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Jouw cliënten hebben (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je richt je op het versterken van de eigen kracht van de cliënt, zelf- en samenredzaamheid, maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie.

Je hebt een ondernemende en innovatieve houding, zodat je nieuwe ontwikkelingen signaleert  en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen, producten of diensten. Je treedt cultuurbewust, creatief en handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Als begeleider ben je toegankelijk, laagdrempelig en samenwerkingsgericht.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan.
 • Je begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht.
 • Je ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie.
 • Je betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen.
 • Je voert coördinerende taken uit.
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers.

Je zorgt zelfstandig voor een passend ondersteunings- en activiteitenplan. Je handelt zelfstandig op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, dagbesteding en het voeren van de regie. De begeleiding en de uitvoering van de activiteiten voer je zelfstandig uit. Zo schakel je zelfstandig anderen in. Je coördineert werkzaamheden, voert beheertaken uit en geeft begeleiding aan nieuwe collega’s, stagiairs en vrijwilligers. Je bent verantwoordelijke voor je eigen werkzaamheden, waaronder het bekwaam uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, en je draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van anderen.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 230,00-315,00 € 230,00-315,00
Aanvullende voorzieningen    
Diverse  € 75,00  € 75,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 185,00 € 185,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 150,00 € 150,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Boeken/readers/licenties 150,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Hbo Cultureel Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Creatieve Therapie
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Pedagogiek
 • Hbo Toegepaste Psychologie
 • Hbo lerarenopleidingen, zoals Omgangskunde, Gezondheidszorg en Welzijn
 • Politie Academie

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3,5 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

BBL-werkplek
Beroeps Begeleidende Leeweg

Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl. Of kijk voor een BBL-plek bij -->

SizaCollege

Op zoek naar een leerwerkplek of stageplaats?
Er zijn BBL-plekken beschikbaar bij het SizaCollege, kijk voor meer informatie op de site of neem contact op met SizaCollege.
www.siza.nl
088 3779030
sizacollege@siza.nl

Aanmelden

Actueel

Team Rijn IJssel naar finale MBO Debattoernooi

Arnhemse burgemeester opent Rijn IJssel-debattoernooi