Welzijn

Sociaal werker

BOL / Praktijkleerroute (BOL)

Het maximum aantal van 90 deelnemers voor deze opleiding is bereikt. Je kunt je er niet meer voor aanmelden.

Dit kun je doen na je studie

Werken als sociaal werker betekent werken met mensen. Als sociaal werker heb je een positieve grondhouding, sta je op voet van gelijkwaardigheid met mensen en gaat respectvol met ze om. Je bent er steeds op gericht om de eigen regie van mensen te ondersteunen en te versterken. Je kunt omgaan met diversiteit, legt verbinding tussen mensen, toont betrokkenheid, bent open en communiceert duidelijk en passend. Je maakt vraagstukken bespreekbaar en kunt grenzen stellen.

Als sociaal werker ben je gericht op het activeren en motiveren van mensen tot haalbare activiteiten die hun situatie verbeteren. Je weet wanneer je andere disciplines moet inschakelen en onderneemt hierop actie. Sociaal werkers functioneren vaak in een multidisciplinair team.

25615, Sociaal werker

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Er kunnen maximaal 90 studenten worden geplaatst in deze opleiding.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

School en stage
De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). De opleiding duurt 3 jaar. In het eerste jaar loop je van februari tot de zomervakantie gemiddeld 8 uur per week stage. In leerjaar 2 en 3 loop je gemiddeld 16 uur per week stage.

Beroepstaken
Wij werken met beroepstaken die een reële weergave zijn van het beroep dat je hebt gekozen. Dit zijn de beroepstaken van de sociaal werker.

Beroepstaak 1
Als beginnend beroepsbeoefenaar maak je contact met mensen en ben je betrokken. Je zoekt de doelgroep op in hun sociale omgeving. Je herkent risicofactoren en signalen van armoede en sociale problematiek en je informeert je over de achtergrond van mensen en hun sociale omgeving en neemt kennis van specifieke behoeften, kansen, risico’s en belangen. Als sociaal werker breng je samen met mensen hun kwaliteiten, potentieel, belangen, sociale (informele en formele) netwerken en persoonlijke doelen in kaart. Waar nodig zoek je samenwerking met andere betrokkenen om een volledig beeld te krijgen van de vraag naar en behoefte aan sociale ondersteuning.

Beroepstaak 2
Als beginnend beroepsbeoefenaar zorg je voor het opzetten en uitvoeren van collectieve of groepsactiviteiten. Je voert zelf uit of zet hier andere professionals of vrijwilligers voor in. Je houdt daarbij rekening met de gekozen aanpak en doelen, de werkwijze en visie van de organisatie en met duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid. Je levert binnen de organisatie een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het sociaal werk en onderneemt actie en formuleert verbeterpunten.

Beroepstaak 3
Als beginnend beroepsbeoefenaar informeer, stimuleer en activeer je mensen om de samenwerking en verbinding te zoeken met personen uit het informele en formele netwerk. Je spreekt Jouw eigen netwerk aan en verwijst mensen door naar de juiste personen en instanties.

Je verzorgt administratieve werkzaamheden behorend bij het eigen werk en verzorgt correspondentie.
Ook zorg je voor verslaglegging en verantwoording van de aanpak aan de leidinggevende en/of overige betrokkenen. Je registreert relevante gegevens in het binnen de organisatie gehanteerde systeem.

Beroepstaak 4
Je werkt aan jouw eigen professionele ontwikkeling en draagt bij aan die van anderen. Je houdt maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de sector bij en stelt je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en de actuele visie op sociaal werk. Je neemt deel aan intervisiegroepen en discussieert met collega’s en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Hij formuleert verbeteracties voor zijn werkzaamheden.

Verticale groepen
Studenten leren veel van elkaar. In onze opleiding benutten we deze manier van leren door eerstejaarsstudenten te koppelen aan ouderejaars. Als je begint kun je met veel praktische vragen over de leeromgeving maar ook over stage terecht bij de ouderejaars. Op hun beurt kunnen de ouderejaars zo hun coachingsvaardigheden ontwikkelen: een win-winsituatie. In een klas zitten dus studenten van jaar 1, 2 en 3.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Volg je de BOL-opleiding dan kun je ook leren en stage lopen in de praktijk. Je krijgt echte opdrachten van instellingen in de wijk en onderwijs op locatie. Net als een professionele sociaal werker krijg je te maken met verschillende organisaties en doelgroepen. Zo ben je optimaal voorbereid op je beroep. Binnen de praktijkleerroute is er een goede mogelijkheid om de opleiding versneld af te ronden.

Kenmerkend voor een praktijkleerroute is dat je als student sociaal werk, naast de beroepspraktijkvorming (BPV), een belangrijk deel van je begeleide onderwijstijd uitvoert in het werkveld. Studenten van verschillende niveaus, met verschillende opleidingsdoelen, werken samen aan hun leertraject. Alles wat je leert, pas je direct toe in de praktijk.
Generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en sport vinden plaats op een onderwijslocatie van Rijn IJssel. In de praktijkleerroute sociaal werk worden beroepsopleiding en beroepspraktijk één geheel.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je al wel voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels  en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • De vraag naar sociaal werk inventariseren (bijvoorbeeld: Welke problemen leven er in een wijk? Wat kan de Sociaal werker voor de bewoners betekenen?).
 • Een plan van aanpak maken (Hoe ga je aan de slag? Een voetbaltoernooi, een gezamenlijke maaltijd, voorlichting over voorzieningen waar mensen recht op hebben?).
 • De eigen van de doelgroep kunnen versterken.
 • Belangen van de cliënt behartigen.
 • Samenwerken en Netwerken.
 • Beleidsondersteuning.
 • Administratieve werkzaamheden uitvoeren.
 • De dienstverlening evalueren.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je gaat tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Arbeidsparticipatie
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Voorbereiding hbo
 • Expressief talent
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Wijkgericht werken
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Bewegen in de buurt
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • BSO 8 tot 12 jaar

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 255,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 100,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 0,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen: Social Work, Toegepaste Psychologie (met wiskunde op havo-niveau) en de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Actueel

In aanwezigheid van onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en Jos Gipmans, directeur Studentzaken bij Rijn IJssel, is vrijdag ‘The Point’...

Bekijk ook eens..

Welzijn

Welzijn

12 opleidingen