Dit kun je doen na je studie

Als thuisbegeleider werk je in complexe en onvoorspelbare situaties. Je richt je met name op de hulpverlening aan de individuele cliënt en zijn directe omgeving. Je biedt vaak een intensieve, tijdelijke vorm van begeleiding. Die is gericht op empowerment: mensen in hun eigen kracht zetten. Het dagelijks handelen en functioneren van de cliënt staat daarbij centraal.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25479, Maatschappelijke zorg (Thuisbegeleider)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding start in augustus.

Voor de BBL-opleiding is ook tussentijdse instroom mogelijk in december 2016, februari 2017 of april 2017 als er voldoende aanmeldingen zijn.

De BOL-opleiding duurt 3,5 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Je hebt te maken met wettelijke toelatingseisen. Werken in de maatschappelijke zorg vraagt bovendien om een stabiele persoonlijkheid. Daarom kijken we tijdens een intakegesprek of je geschikt (te maken) bent voor het beroep. We maken ook een inschatting of de opleiding haalbaar is. Het is belangrijk om vroegtijdig in te schatten of je de opleiding succesvol kunt afronden.

We werken voor de start in augustus met een vastgesteld aantal studenten dat we kunnen plaatsen. Zodra de plekken gevuld zijn, kan er een wachtlijst ontstaan. Dan kunnen we plaatsing niet meer garanderen (soms zit de opleiding vol). Na aanmelding word je opgeroepen voor de intake, vervolgens bepalen we of je in principe te plaatsen bent of dat er een verlengde intake nodig is. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een extra (verplichte) bijeenkomst.

Let op. Voor een functie binnen de maatschappelijke zorg heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. Je moet zelf zorgen dat je aan deze eis voldoet.

Inenting Hepatitis B

Iedere beroepsbeoefenaar/stagiair wordt vooraf ingeënt tegen Hepatitis B. Dat staat zo in de Arbowet. Het inenten gebeurt in jouw geval op school en wordt betaald uit het stagefonds.

BBL-opleiding

Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Aanvullend
Ons advies is een minimumleeftijd van 18 jaar (de praktijk wijst uit dat de leeftijd van onze studenten meestal ligt tussen de 23 en 55 jaar ligt).

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor niveau 3 en 4. Je maakt kennis met diverse onderdelen.

Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden.

Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4.

De examinering begint al aan het einde van leerjaar 1. Aan het einde van leerjaar 2 vervolg je je traject binnen je uitstroomrichting.

Binnen Maatschappelijke Zorg niveau 4 zijn er vier uitstroomrichtingen:

 • Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Agogisch Medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider: voor deze uitstroomrichting zijn vooralsnog maar enkele stageplaatsen.

Switchen tussen opleidingen bij Rijn IJssel Welzijn

Wij gaan er bij Rijn IJssel Welzijn vanuit dat jij je goed voorbereid op jouw toekomst en dat jij goed weet waarom jij een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht het echter zo zijn dat jij tijdens het eerste jaar van de opleiding bij Rijn IJssel Welzijn er achter komt dat jij toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan is het mogelijk om binnen Rijn IJssel Welzijn over te stappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat wij bij Rijn IJssel Welzijn allemaal met RIJk Onderwijs werken en de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis van doelgroepen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ziekteleer
 • Gesprekstechnieken
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Drama
 • Groepsdynamica 
 • Muziek
 • Beeldend/handvaardigheid
 • Koken als activiteit
 • Sport en spel
 • Methodisch handelen
 • Kamp (om jouw rol als begeleider te trainen)
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • EHBO
 • Vergaderen en notuleren

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als thuisbegeleider. Als thuisbegeleider werk je solistisch in complexe, multiprobleem zorgsituaties en werk je samen met andere disciplines. Soms werk je in opdracht van een externe opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Je hebt vaak te maken met onvoorspelbare situaties. Regelmatig word je geconfronteerd met complexe vragen.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je biedt specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding.
 • Je maakt samen met de cliënt een ondersteuningsplan.
 • Je biedt psychosociale ondersteuning.
 • Je ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn eigen leven.
 • Je stimuleert de cliënt het sociale netwerk te versterken.
 • Je ondersteunt de cliënt bij de opvoeding.
 • Je voert coördinerende taken uit.
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers.

Als thuisbegeleider zorg je zelfstandig voor een passend ondersteuningsplan. Dat plan stel je op met de cliënt/naastbetrokkene. Je biedt zelfstandig intensieve ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden, opvoeding, dagbesteding, vergroten van het netwerk en eigen regie.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 230,00-315,00 € 230,00-315,00
Aanvullende voorzieningen       
Diverse € 75,00  € 75,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties   € 185,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties   € 150,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Boeken/readers/licenties € 150,00   
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Als je je diploma hebt, kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar:

 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Hbo Cultureel Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Creatieve Therapie
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Pedagogiek
 • Hbo Toegepaste Psychologie
 • Hbo Lerarenopleidingen, zoals Omgangskunde, Gezondheidszorg en Welzijn
 • Politie Academie

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3,5 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

BBL-werkplek
Beroeps Begeleidende Leerweg

Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl
Of kijk voor een BBL-plek bij SizaCollege.
www.siza.nl
088 3779030
sizacollege@siza.nl

Aanmelden

Actueel

Team Rijn IJssel naar finale MBO Debattoernooi

Arnhemse burgemeester opent Rijn IJssel-debattoernooi