Regionaal Secretaris/ Coördinator Participatie

De samenwerkende partijen in de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland zoeken een spin in het web voor haar bestuurlijke en ambtelijke overleggen op het gebied van Participatie. Het gaat om:

 • het regionaal wethouders/portefeuillehoudersoverleg Participatie (secretaris);
 • de bestuurscommissie(s) voor de uitvoeringsorganisatie Werkgeversservicepunt/WSP die als module in de MGR Sociaal Domein is ondergebracht (secretaris, met nadruk op proces);
 • het regionaal ambtelijk overleg Participatie (secretaris / coördinator);
 • het bestuurlijk multipartijen overleg Regionaal Werkbedrijf (secretaris);
 • het partneroverleg Regionaal Werkbedrijf (secretaris / coördinator).

Kenmerkend voor de overleggen is dat hier thema's aan de orde zijn die een regionaal karakter hebben, dus het lokale proces overstijgen. Ook geldt dat in meerdere overleggen naast de gemeenten andere samenwerkingspartners betrokken zijn. Dit ziet er als volgt uit:

 • Bestuurscommissie: UWV;
 • Regionaal Werkbedrijf en partneroverleg: UWV, vakbonden, werkgevers (vertegenwoordigd door VNO-NCW), (speciaal) onderwijs.

 

Persoonlijk profiel

Voor de rol van regionaal secretaris/coördinator zoeken wij iemand met lef en visie, die een verbindende factor kán en wí­l zijn en daarbij alle partijen weet in te sluiten op basis van vertrouwen en verbinding. Daarbij is het goed kunnen omgaan met diverse belangen en onder tijdsdruk werken een vereiste.

De regionaal secretaris is het aanspreekpunt voor interne en externe partners. Kan daarin zelfstandig handelen en zorgt voor adequate informatievoorziening. Specifiek wordt van de regionaal secretaris Participatie gevraagd zich goed in te kunnen leven in de niet-overheidspartners, hun belangen en achterbannen. Het spreken van de 'taal' van de verschillende partijen is essentieel. Het kunnen schakelen in rollen en het stevig staan als onafhankelijk persoon is hier met nadruk aan de orde. De verder gevraagde competenties zijn resultaatgericht handelen, een sterk rolbewustzijn, onafhankelijkheid, innovatief en samenwerken. Bekendheid met de regio is fijn. Van de regionaal secretaris wordt verwacht dat deze affiniteit heeft met de inhoud van het werkveld.

 

Functieomschrijving / Opdracht

 • Zorgdragen voor een optimale ondersteuning van de bestuurlijke overleggen als secretaris: agenda opstellen, zorgdragen voor verslagleggen, bewaken voortgang actiepunten, signaleren en adviseren t.a.v. bestuurlijk-ambtelijk besluitvormingsproces;
 • Initiëren en coördineren en/of trekken van acties in voorbereiding op of voortkomend uit het portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg;
 • Balans weten te vinden tussen zelf trekken en creëren van 'eigenaarschap' bij de betrokken partijen;
 • Het maken van een jaarplanning voor participatie, met daarbij aandacht voor dwarsverbanden naar wmo - jeugd en onderwijs;
 • In voorkomende gevallen organiseren van regionale bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor raadsleden;
 • Initiëren en bewaken van de harmonisatie van afspraken tussen gemeenten;
 • Het volgen van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor agendering in het bestuurlijk en ambtelijk overleg;
 • Het hebben van overzicht en kennis van de relevante regionale overleggen;
 • Samen met de modulemanager WSP, die inhoudelijk verantwoordelijk is, zorgen voor het voorbereiden van de bestuurscommissie;
 • Het maximaal ondersteunen van bestuurders en ambtenaren in hun verschillende rollen (portefeuillehoudersoverleg - bestuurscommissie, klant - eigenaar);
 • Het deelnemen / mede organiseren van een halfjaarlijks overleg tussen de 3 Regiosecretarissen voor WMO - Jeugd, Participatie en Onderwijs.

 

Randvoorwaarde

De regionaal secretaris heeft secretariële ondersteuning, minimaal voor afspraken, informatie doorzetten van derden, organiseren van ruimten e.d. Overweging is dit fulltime te organiseren voor de drie inhoudelijke kolommen.

 

Inzet

Verwachte tijdsinzet 3 - 3,5 dagen in de week. Inschatting is dat de invulling van deze rol plaatsvindt door een adviseur in functieschaal 11-12. Werken vanuit de eigen organisatie is gewenst, waarbij de inzet wordt vergoed vanuit het beschikbare regionale budget. Het formele opdrachtgeverschap van de regiosecretaris ligt bij de Programmamanager van de gemeente Arnhem. In opdracht van de Programmamanager wordt gewerkt voor de verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De opdracht is voor onbepaalde tijd,

 

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerard Fidder, strategisch bestuursadviseur van de gemeente Arnhem, tel: 026-377 2303 of email: gerard.fidder@arnhem.nl.

Denk je dat deze uitdaging je past, dan kun je tot 22 januari 2018 reageren door een mail met motivatie en CV te sturen naar: vacatures@arnhem.nl. De gesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 24 januari 2018.