ISK

De Internationale Schakel Klas (ISK) van Rijn IJssel VAVO heeft als taak het geven van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. Formeel staan de leerlingen ingeschreven bij de ISK-afdeling van VMBO ’t Venster in Arnhem. ’t Venster besteedt het lesgeven aan buitenlandse leerlingen van 16 en 17 jaar uit aan Rijn IJssel. We bereiden de leerlingen voor op doorstroom naar het reguliere onderwijs. Het leren van de Nederlandse taal vormt de hoofdmoot van het programma.

Internationale Schakel Klas, omdat:

  • Internationaal, omdat de leerlingen uit vele landen komen.
  • Schakelklas, omdat de leerlingen na het doorlopen van het leertraject bij ons doorgeschakeld worden naar een vorm van vervolgonderwijs.

Het onderwijs wordt uitgevoerd op twee locaties:

  • In Arnhem verzorgen we onderwijs voor alle nieuwkomers uit de regio.
  • In Wageningen verzorgen we onderwijs specifiek voor de leerlingen die wonen in het AZC van Wageningen (de Leemkuil). Deze leerlingen verblijven maar korte tijd bij ons (gemiddeld tien weken). Het programma is daar op afgestemd.

Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK-afdeling neemt leerlingen aan van 16 en 17 jaar, die het Nederlands onvoldoende beheersen om een reguliere mbo- of vo-opleiding te kunnen volgen. We hebben het over leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Ons eerste doel is om deze leerlingen wegwijs te maken in de complexe Nederlandse samenleving en voldoende Nederlands te leren zodat ze een vervolgopleiding kunnen volgen. Wij doen dit via het vak Nederlands als Tweede Taal (afgekort tot NT2) en vakken als rekenen/wiskunde, Engels, Mens & Maatschappij en sport (inclusief zwemles).

Ons tweede doel heeft te maken met het doorschakelen naar een geschikte vervolgopleiding. Het proces van keuze is een langdurig en tijdrovend proces, maar heel belangrijk om zo tot een verantwoord uitstroomadvies te komen.

Zoals hiervoor aangegeven is, krijgen alle leerlingen les in NT2. Gemiddeld vier lesuren per dag. Een selecte groep heeft de mogelijkheid om voorbereid te worden op het NT2 staatsexamenprogramma.

Naast de vakken Engels, rekenen/wiskunde, Mens & Maatschappij en sport (inclusief zwemles) die voor iedereen verplicht zijn, krijgen de leerlingen een aanbod van vakken die voor hun vervolgopleiding noodzakelijk zijn.

Veel van onze leerlingen bevinden zich in een moeilijke situatie. Begeleiding vinden we dan ook erg belangrijk. Iedere leerling heeft een mentor die zorg draagt voor de begeleiding. Verder kan de leerling een beroep doen op de begeleidingsstructuur van Rijn IJssel. Rijn IJssel probeert een veilig en warm schoolklimaat te bieden.

Gemiddeld heeft een leerling bij ons 30 lesuren per week, dagelijks van 8.45 tot 14.15 uur. Bij de lessen maken we gebruik van vrijwilligers, zodat de leerlingen in kleine groepjes ondersteuning krijgen.

Veel leerlingen komen in de zomervakantie naar Nederland. De rest van de leerlingen stroomt gedurende het schooljaar in. De uitstroom is meestal aan het eind van een schooljaar.

Omdat de meeste leerlingen pas naar Nederland zijn gekomen toen zij ongeveer 15 jaar waren, hebben ze maximaal twee jaar Nederlands geleerd. Veel van onze leerlingen gaan verder bij Rijn IJssel, bijvoorbeeld bij Rijn IJssel Entree. Daar volgen zij een beroepsopleiding op niveau 1.

Als het taalniveau voldoende is, en de leerlingen ook in eigen land een veel onderwijservaring hebben, kan het traject voortgezet worden bij de Voorexamenklas van Rijn IJssel VAVO. VAVO staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. In een één- of tweejarig traject kan dan een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma gehaald worden. Het uiteindelijke uitstroomadvies is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd en interesse van de leerling, de opleiding in eigen land en studievaardigheden.
Deze gegevens worden mede door middel van testen en toetsen verkregen. We gebruiken daarbij onafhankelijke toetsen als de TOA-toets van bureau ICE.

Er zijn ook leerlingen die doorstromen naar een mbo-opleiding. Of dit mogelijk is, hangt mede samen met het taalniveau van de leerling.

Een leerling kan zich niet rechtstreeks inschrijven bij onze school. Het aanmelden voor de ISK van Rijn IJssel loopt via de ISK-afdeling van VMBO ’t Venster:
Esther de Boer
VMBO ’t Venster, afdeling ISK
Thomas à Kempislaan 82
6822 LS Arnhem
026 3209850 tst 9552
e.boer@vmbo-venster.nl
Aanwezig: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Voor meer informatie over het ISK van Rijn IJssel kun je telefonisch of per mail contact opnemen met Sieka de Wit: 06 24968233 of s.d.wit@rijnijssel.nl.

Locatie

Het ISK van Rijn IJssel VAVO heeft een regionale functie. Er is slechts één ISK-school in de regio Arnhem, Ede. De dichtstbijzijnde andere ISK-scholen bevinden zich in Apeldoorn en Nijmegen. Alle lessen (op sport en zwemmen na) worden gegeven op onze locatie aan de Utrechtsestraat 40-42 in Arnhem. Deze locatie ligt op vijf minuten lopen van het centraal station.

Arnhem - Utrechtsestraat 40/42