Vakken

Het vakkenpakket voor de cursist in het volwassenenonderwijs is grotendeels hetzelfde als in het regulier onderwijs. Toch zijn er enkele zaken anders ten opzichte van het voortgezet onderwijs:

  • In het vavo zijn de vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) vervallen;
  • In het vavo vervalt ook het (gehele) vrije deel van het vakkenpakket, bijvoorbeeld de studie- en keuzebegeleidingslessen; je wordt geacht zelfstandig aandacht te besteden aan deze zaken;
  • In het vavo is het mogelijk te studeren voor deelpakketten, voor één of meer vakken of voor combinaties van havo- en vwo-vakken;
  • In het vavo is het mogelijk het examen te spreiden over enkele jaren. Alle vakken worden eenjarig aangeboden (de stof van voorexamenklas en examenklas in één jaar), waardoor je in staat wordt gesteld ontbrekende kennis alsnog in een korte tijd je eigen te maken, bijvoorbeeld bij wisseling van profiel;
  • De resulterende studielast in het vavo is voor vwo minimaal 4080 uur bij een diplomagerichte studie, in het regulier onderwijs is dit minimaal 4800 uur;
  • Het centraal examen wordt wel gewoon afgenomen in mei, net als in het reguliere onderwijs.

Alle vakken worden eenjarig aangeboden. Maar niet alle vakken voor een diploma kunnen tegelijk in één jaar worden afgerond: de minimale studielast kan niet in één jaar worden gehaald. Tijdens het traject kan door het mentorenteam van het vwo, in overleg met de cursist, besloten worden om het eenjarig traject voor één of meer vakken om te zetten in een tweejarig traject. In onderstaande tabel staan de vakken die we op het vavo aanbieden.

  NT
Natuur & techniek
NG
Natuur & gezondheid
EM
Economie & maatschappij
CM
Cultuur & maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
2e MVT*
Maatschappijleer
ANW
Rekenen

Nederlands
Engels
2e MVT*
Maatschappijleer
ANW
Rekenen

Nederlands
Engels
2e MVT*
Maatschappijleer
ANW
Rekenen

Nederlands
Engels
2e MVT*
Maatschappijleer
ANW
Rekenen

Profielvakken verplicht Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Biologie
Scheikunde
Wiskunde B (of A)
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A (of B)
Geschiedenis
Wiskunde C (of A of B)
Profielkeuzevak
NT: 1 uit 1
NG: 1 uit 2
EM: 1 uit 4
CM: 1m én 1c

Biologie

Aardrijkskunde
Natuurkunde

Brdrijfseconomie
Aardrijkskunde
Maatschappijwet.
3e MVT*

Aardrijkskunde (m)
Maatschappijwet. (m)
Economie (m)
3e MVT* (c)
Tekenen (c)

Keuzevak Keuze-examenvak Keuze-examenvak Keuze-examenvak Keuze-examenvak
PWS Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk

* MVT - moderne vreemde taal

Heeft een cursist al eerder vakken afgerond dan kan er vrijstelling voor deze vakken worden gegeven zoals in de voorbeelden hieronder.
In het profiel NT kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: informatica, wiskunde D of NLT.
In het profiel NG kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: NLT.
In het profiel CM kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: filosofie of een kunstvak.