Welzijn

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL) / Praktijkleerroute (BBL)

Dit kun je doen na je studie

Je werkt met mensen die een hulpvraag hebben. Dit kan te maken hebben met een beperking (verstandelijk of lichamelijk), met een stoornis (psychiatrie, verslaving), ouderdom (geriatrie) of levensomstandigheden (dakloos zijn, problematische gezinssituatie).
Je ondersteunt mensen bij wonen, dagbesteding en/of participatie. Daarbij is het van belang dat de cliënten zoveel mogelijk de eigen regie houden of krijgen.

Voorbeeld van een werkdag

Moniek werkt als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg in een appartementencomplex voor jongeren met een verstandelijke handicap en gedragsproblematiek. Er is afgelopen week een nieuwe cliënt, Simon Vermeer, in het complex komen wonen. Hieraan voorafgaand heeft Moniek een intakegesprek gevoerd met Simon en diens familie en heeft ze de hulpvragen in kaart gebracht. Vervolgens heeft Moniek een ondersteuningsplan opgesteld, dat ze besproken heeft met collega’s. Nu Simon in het complex is komen wonen, gaat ze dit plan verder uitwerken. Vanochtend heeft Moniek de medicijnen van Simon voor de dag klaargezet. Ze ziet erop toe dat Simon zijn medicijnen inneemt. ’s Middags neemt Simon deel aan een activiteit. Daarna heeft Moniek een gesprek met Simon en zijn familie. Dit doet ze om een vinger aan de pols te houden en te bespreken of Simon het naar zijn zin heeft. Simon vertelt dat hij graag meer activiteiten wil doen, maar nog niet weet welke. Moniek gaat de komende dagen samen met hem een activiteitenplan opstellen. Daarbij is het de bedoeling dat Simon zoveel mogelijk zelf bepaalt welke activiteiten hij wil ondernemen en wanneer.

25779, Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Voor de BBL-opleiding is ook iedere tien weken tussentijdse instroom mogelijk als er voldoende aanmeldingen zijn.

Bij de Praktijkleerroute is het doorlopend mogelijk om tussentijds in te stromen.

De BOL-opleiding duurt 3,5 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Werk in de maatschappelijke zorg vraagt bovendien om een stabiele persoonlijkheid. Daarom kijken we tijdens een intakegesprek of je geschikt (te maken) bent voor het beroep. We maken ook een inschatting of de opleiding haalbaar is. Het is belangrijk om vroegtijdig in te schatten of je de opleiding succesvol kunt afronden.

Er zijn grote veranderingen gaande in de zorgsector. Instellingen stellen steeds minder stageplaatsen beschikbaar. Wij zijn voor de stages afhankelijk van onze plaatsen binnen de BPV-instellingen (BPV staat voor beroepspraktijkvorming). Tijdens de opleiding ondersteunen we jou bij het zoeken naar een stageplaats, maar de BPV-instelling bepaalt of je bij hen stage kunt lopen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Inenting Hepatitis B

Iedere beroepsbeoefenaar/stagiair wordt vooraf ingeënt tegen Hepatitis B. Dat staat zo in de Arbowet. Het inenten gebeurt in jouw geval op school en wordt betaald uit het stagefonds.

BBL-opleiding

Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.
Ons advies is een minimumleeftijd van 18 jaar (de praktijk wijst uit dat de leeftijd van onze studenten meestal tussen de 23 en 55 jaar ligt). Werk in de maatschappelijke zorg vraagt bovendien om een stabiele persoonlijkheid.

Maatwerk voor ervaringsdeskundigen

Aanvullend op deze reguliere BBL-opleiding bieden wij een maatwerktraject voor ervaringsdeskundigen aan.

 • Heb jij zelf eigen ervaringen op het gebied van huiselijk geweld, mishandeling, verslaving of psychische problematiek?
  en
 • Wil jij jouw ervaringen inzetten om het herstel van cliënten te kunnen ondersteunen?

Dan bieden wij parallel aan deze reguliere BBL-opleiding het maatwerktraject ervaringsdeskundige aan.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor de opleidingen Welzijn waarin je kennis maakt met de diverse onderdelen en uitstroomrichtingen. In dit jaar ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en gehandicapten.

Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden. Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4 en je kunt kiezen uit de volgende uitstroomrichtingen:

 • Begeleider maatschappelijke zorg
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Onderwijsassistent
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Wij gaan ervan uit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je deze opleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens de opleiding achter komen dat dit toch niet voor de juiste opleiding is, dan kun je verder gaan met een van de andere uitstroomrichtingen zonder dat dit studievertraging oplevert.

De Praktijkleerroute: volledig leren in de praktijk

Voor studenten die een opleiding in de zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een praktijkgerichte leerroute voor de student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je komt direct in contact met de verschillende doelgroepen en leert op die manier alles over de cliënten en hun ondersteuningsbehoefte.
Je volgt je Beroepspraktijkvorming (BPV) daarom volledig bij een leerbedrijf. Daardoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk en kun je jouw leervraag meenemen naar de onderwijsmomenten.. Jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk zorgen voor de goede begeleiding.

Praktijkleerroute BOL-traject
In het BOL-traject volg je de opleiding volledig in de beroepspraktijk bij het leerbedrijf Siza. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op de werkvloer. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf. Deze praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Lees hier meer over dit traject bij Siza.

Praktijkleerroute BBL-traject
In het BBL-traject volg je het onderwijs in de praktijk, bij het leerbedrijf Pluryn. Dit traject wordt uitgevoerd op de locatie De Winckelsteegh van Pluryn. Voor deze BBL-variant van de praktijkleerroute geldt dat je eerst moet solliciteren bij Pluryn voordat je je kunt aanmelden.

Lees hier meer over dit BBL-traject bij Pluryn.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis van doelgroepen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ziekteleer
 • Gesprekstechnieken
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Drama
 • Groepsdynamica
 • Muziek
 • Beeldend/handvaardigheid
 • Koken als activiteit
 • Sport en spel
 • Methodisch handelen
 • Kamp (om jouw rol als begeleider te trainen)
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • EHBO
 • Vergaderen en notuleren

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Wat moet je zoal kunnen?

Je biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en maatschappelijke uitdagingen. 

Als begeleider heb je aandacht voor verschillende soorten problemen, namelijk:

 • Problemen die het gevolg van een beperking of ziekte zijn
 • Problemen die door het leven zijn ontstaan
 • Problemen die het gevolg zijn van het zorgsysteem

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt je je afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven).

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je biedt zorg en ondersteuning in de maatschapelijke zorg.
 • Je stelt een ondersteuningsplan op.
 • Je ondersteunt cliënten/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie.
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten.
 • Je ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen.
 • Je voert eventueel verpleegtechnische handelingen uit.
 • Je voert beheertaken uit.
 • Je voert coördinerende taken uit.
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers.

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heb je een helikopterview, je houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten. Je ziet kansen en pakt kansen op. Je bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties.  Je gaat professioneel om met je gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Je geeft grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar jezelf.

Je werkt in een team en soms solistisch. Je zorgt zelfstandig voor een passend ondersteunings- en activiteitenplan. Je handelt zelfstandig op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, dagbesteding en het voeren van de regie. De begeleiding en de uitvoering van de activiteiten voer je zelfstandig uit. Zo schakel je zelfstandig anderen in. Je coördineert werkzaamheden, voert beheertaken uit en begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en vrijwilligers. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden, waaronder het bekwaam uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van anderen.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Arbeidsparticipatie
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Spaans in de beroepscontext B1
 • Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • Verplegende en verpleegtechnische handelingen
 • Voorbereiding hbo
 • Zorginnovaties en technologie
 • Expressief talent
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Wijkgericht werken
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Gezonde leefstijl
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Complementaire zorg
 • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

De kostenopgave kan enigszins naar boven of beneden afwijken.

Leerjaar 1 BOL PRL BOL
BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/readers/licenties € 250,00   € 200,00
Keuzedelen maximaal € 75,00   maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
Leerjaar 2      
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/readers/licenties € 140,00   € 200,00
Keuzedelen maximaal € 75,00   maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
Leerjaar 3      
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/readers/licenties € 160,00   € 170,00
Keuzedelen maximaal € 75,00   maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
Leerjaar 4      
Boeken/readers/licenties € 60,00   -
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Hbo Cultureel Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Creatieve Therapie
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Pedagogiek
 • Hbo Toegepaste Psychologie
 • Hbo lerarenopleidingen, zoals Omgangskunde, Gezondheidszorg en Welzijn
 • Politie Academie

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Praktijkleerrroutes bij Siza en Pluryn

Siza is een organisatie die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. De verschillende locaties van Siza zijn gevestigd in de regio Arnhem.

Siza ondersteunt cliënten bij het inrichten van hun leven. De zorg en dienstverlening is erop gericht dat ze zo veel mogelijk eigen keuzes kunnen maken, met ondersteuning op de momenten dat het nodig is. Siza daagt uit om samen met cliënten de grenzen van hun eigen kunnen te verkennen. Door samen op zoek te gaan naar oplossingen die de cliënten in staat stellen het leven te leiden zoals ze dat willen. Met hulp van mensen uit hun omgeving, maar ook met gebruik van slimme technologie.

Doelgroepen binnen Siza
Bij Siza wonen/werken mensen van alle leeftijden. Mensen met een matig tot ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking, een licht verstandelijke beperking en/of autisme, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Siza draagt vier kernwaarden uit. Die kernwaarden vormen de basis waarop zij met cliënten, hun familie en onderling met elkaar omgaan. Deze kernwaarden zijn:

 • Wij zijn van betekenis
 • Wij scheppen kansen
 • Wij nemen verantwoordelijkheid
 • Plezier!

Website van Siza: https://www.siza.nl
Praktijkleerroute bij Siza

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg of Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Maartje van den Berg of Arnoud Bloemheuvel.

De Winckelsteegh is een terreinlocatie van organisatie Pluryn. Hier wonen mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), al dan niet met sterke gedragsproblemen (EVB+). Ook wonen er ouderen met een beperking en geriatrische en somatische problematiek.

Op de Winckelsteegh zijn alle voorzieningen voor de bewoners te vinden waardoor de bewoners zich vrij kunnen bewegen. De woningen zijn aangepast aan de bewoners zodat iedereen de juiste zorg kan ontvangen. Er wordt gezocht naar balans tussen rust en activiteit en de begeleiding wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte per individu.

De Winckelsteegh heeft veel dagactiviteiten op het terrein voor de bewoners. Variërend van horeca tot post bezorgen, werken bij de paardenmanege tot werken in het groen. Op deze manier heeft iedere bewoner de keuze uit een zinvolle daginvulling en kan een actieve bijdrage leveren aan het leven op de locatie.

Visie
Pluryn heeft de visie dat ieder mens recht heeft op een goed leven. Wanneer iemand zijn dromen niet op eigen kracht kan waarmaken biedt Pluryn hierbij de ondersteuning. Want dat verdient iedereen!

Website van Pluryn de Winckelsteegh

Interesse?

Heb jij interesse voor dit BBL-traject bij Pluryn, de Winckelsteegh?

 • Solliciteer bij Pluryn. Het gaat dan om een leer-werktraject. Neem contact op via nummer: 088 7793030
  Na aanname door Pluryn kan je je aanmelden via de website van Rijn IJssel voor de opleiding begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3) of persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4) en geef aan in het welkomstgesprek dat het gaat om de BBL-praktijkleerroute bij Pluryn.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Maartje van den Berg.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3,5 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Locaties

De BOL-opleiding wordt op beide locaties aangeboden: Kronenburgsingel in Arnhem en Einsteinweg in Elst.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

In aanwezigheid van onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en Jos Gipmans, directeur Studentzaken bij Rijn IJssel, is vrijdag ‘The Point’...

Bekijk ook eens..

Welzijn

Welzijn

12 opleidingen