Organisatie

Onderwijsinspectie

Inspectietoezicht en kwaliteit

Het is onze hoofdtaak studenten op te leiden tot een gekwalificeerd beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom zetten we hoog in op de kwaliteit van ons onderwijs. Hiervoor houden we regelmatig onderzoeken en organiseren we panelgesprekken met studenten.

Kwaliteit van onderwijs en examinering
Om ervoor te zorgen dat jongeren goed onderwijs krijgen, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van Rijn IJssel. Hiervoor gebruikt de Inspectie onder andere onderzoeken over de tevredenheid van studenten, het werkveld en de onderwijsresultaten van Rijn IJssel. De Inspectie van het Onderwijs komt sowieso eens per vier jaar controleren of wij alles op orde hebben.

Vierjaarlijks onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs werkt met een onderzoekskader, waarbij alle instellingen elke vier jaar worden bezocht voor het zogenoemde vierjaarlijkse onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een grondige analyse van het beleid en de resultaten van Rijn IJssel, zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau van opleidingen. Hiertoe voert de Inspectie van het Onderwijs gesprekken met studenten, docenten en het management.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
  2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert deze transparant en integer?
  3. Wordt actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en van de opleidingen?
  4. Is het financieel beheer deugdelijk?

De uitkomsten van het vierjaarlijks onderzoek kun je raadplegen via de website Toezichtresultaten van de Inspectie van het Onderwijs.