Aangemeld en dan?

Je hebt je aangemeld voor een opleiding bij Rijn IJssel. Voordat je start bij Rijn IJssel, zijn er nog een paar dingen die jij gaat doen.

Bevestigingsmail en digitaal doorstroomdossier

Als je je hebt aangemeld bij CAMBO, krijg je van CAMBO én Rijn IJssel een bevestigingsmail. In de mail van Rijn IJssel mail vragen we je ook om een digitaal doorstroomdossier (DDD) in te vullen. In het doorstroomdossier beantwoord je vragen over je huidige of vroegere school, over werk- en stage-ervaringen. We vragen je ook naar je motivatie voor de gekozen opleiding. De informatie in dit doorstroomdossier bespreken we tijdens het welkomstgesprek. Belangrijk daarbij is ook dat jouw mentor/decaan een gedeelte van het doorstroomdossier invult. Dit in ieder geval wanneer je nog geen 18 jaar bent. Graag ontvangen we je DDD zo snel mogelijk na je aanmelding.

Intake

De informatie uit het DDD en het aansluitende welkomstgesprek of groepswelkom kunnen we gebruiken om je ondersteuningsplan op te stellen, als loopbaanbegeleidingsmiddel en/of als coachingsmiddel.
Voor sommige opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen zoals bijvoorbeeld een auditie, een praktijktest of een sporttest. Dit staat op de website bij de betreffende opleiding genoemd. In die gevallen is de procedure iets anders. Informatie daarover ontvang je na je aanmelding.

Advies

Na het welkomstgesprek krijg je een toelatingsadvies. Het kan ook zijn dat we nog onvoldoende informatie hebben. In dat geval word je uitgenodigd voor een wat uitgebreider welkomstgesprek (verdiepte intake). Een verdiepte intake vindt ook plaats wanneer we met elkaar constateren dat je extra ondersteuning nodig hebt om de gekozen opleiding met succes te volgen.

Er zijn normaal gesproken twee adviezen mogelijk:

  • Positief advies
  • Advies om voor een andere opleiding/traject te kiezen

In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden dat je niet geplaatst kunt worden of kan besloten worden dat je wel wordt geplaatst zonder dat je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Zie hieronder onder de kopjes 'Uitzonderingen' en 'Instromen zonder het vereiste diploma'.

Opleiding vol

Er is binnen Rijn IJssel een aantal opleidingen dat maar een beperkt aantal studenten kan plaatsen door een beperkte vraag van de arbeidsmarkt. Hier kun je zien om welke opleidingen het gaat. Ook rondom de zomervakantie kan het voorkomen dat een opleiding geen studenten meer kan plaatsen. Meld je dus tijdig aan.
Mocht een opleiding vol zitten, dan krijg je daarvan uiteraard bericht. Wanneer je hulp wilt bij het zoeken naar een andere passende opleiding, kun je een afspraak maken door een mail te sturen naar loopbaan@rijnijssel.nl.

Uitzonderingen

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een opleiding van mening is dat je niet geplaatst kunt worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je al verschillende opleidingen bij Rijn IJssel hebt gevolgd zonder succes of wanneer de inschatting is dat Rijn IJssel je niet kan bieden wat je nodig hebt en er daarmee sprake is van onevenredige belasting van de school.

In deze gevallen worden je aanmeldgegevens en informatie uit de intakeprocedure voorgelegd aan de Adviescommissie toelating studenten. Deze commissie adviseert de directeur van de opleiding over je toelating. De directeur neemt hierover vervolgens een beslissing. Tegen deze beslissing kun je bezwaar maken. Zie hieronder onder het kopje 'Bezwaar en klachten'.

In de Adviescommissie toelating studenten hebben zitting:

  • een gedragsdeskundige
  • een loopbaanadviseur
  • een ambulant begeleider
  • een trajectbegeleider
  • een testdeskundige
  • een beleidsmedewerker in- en doorstroom
  • de coördinator in- en doorstroom

Instromen zonder het vereiste diploma

Bij hoge uitzondering kun je worden toegelaten tot een opleiding waarvoor je niet over het vereiste diploma beschikt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je al enige werkervaring hebt of extra onderwijs/cursussen hebt gevolgd zonder dat dit tot een diploma heeft geleid of wanneer je in het buitenland onderwijs hebt gevolgd en niet over een geherwaardeerd diploma beschikt. Ook kan dit wanneer je twee keer gezakt bent voor je vmbo-t examen.

In deze gevallen wordt je aanmelding voorgelegd aan de Toelatingscommissie van Rijn IJssel. Deze bekijkt dan of er voldoende reden is om een Toelatingsonderzoek te doen. Is de Toelatingscommissie van mening dat dit het geval is, dan volgt er een Toelatingsonderzoek. Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit het inwinnen van informatie. Dit kan informatie zijn van de school waar je zit of gezeten hebt en/of informatie van een begeleider of een werkgever. Meestal wordt er vervolgens een capaciteitentest afgenomen. Wanneer de uitkomst daarvan positief is, volgt er nog een gesprek met de opleiding. Op basis van alle gegevens uit het Toelatingsonderzoek beslist vervolgens de Toelatingscommissie of je wordt toegelaten. Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk.

Bezwaar en klachten

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een besluit dat door ons wordt genomen. Ook kan het zijn dat je ontevreden bent over de gang van zaken rond je aanmelding. Laat dit ons dan weten. Hoe je dit kunt doen, vind je in het 'Reglement klachtencommissie'.