We streven naar het succesvol afronden van de opleiding van álle studenten en willen alle studenten daarbij waar nodig ondersteunen. Verzuim wordt gezien als een signaal van onderliggende problematiek en een mogelijke voorloper van dreigende uitval: voortijdig schoolverlaten (VSV). Preventie van verzuim en daarmee van VSV is van groot belang om studenten met een beroepsopleiding succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.
Onderwijsinstellingen zijn verplicht om de wet op de leer- en kwalificatieplicht na te leven en melding te maken van verzuim.

Visie

De visie op aanpak van het verzuim binnen Rijn IJssel:

 • De student voelt verbondenheid met en door de school en weet zich gezien;
 • Verzuim is een signaal en vraagt om direct en persoonlijk contact;
 • Verzuim vraagt om een brede aanpak met meerdere partners.

In dit verband is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers worden betrokken bij de aanpak van het voortijdig schoolverlaten.

Loopbaancoach (LBC) Student Support Center (SSC)

Welke vraag of probleem je ook hebt: Je kunt altijd met je loopbaancoach in gesprek. Binnen het SSC werken deskundige medewerkers die je kunnen adviseren, ondersteunen en verder helpen. Maak daar vooral gebruik van. Verzuimen is een slecht alternatief.

Schoolarts

Als je gezondheidsklachten hebt die met school te maken hebben, je klachten onduidelijk zijn of als wij willen weten hoe hier in schoolverband mee om te gaan, dan kan je voor een consult opgeroepen worden bij de schoolarts.

Verzuimprocedures

Rijn IJssel heeft alle verzuimprocedures beschreven. Het gaat om:

 • Registreren van de aan- en afwezigheid van de student
  In elke les wordt de aanwezigheid geregistreerd in een digitaal registratiesysteem SBIS. In dit systeem kunnen de student en de ouders/verzorgers het lesrooster en de aan- en afwezigheid zien.
 • Controleren van het dagelijkse verzuim
  Ieder cluster heeft een presentiebeheerder. De presentiebeheerder belt naar de ouders/verzorgers indien de student ongeoorloofd afwezig is bij studenten jonger dan 18 jaar.
 • Preventieve leerplicht en RMC-gesprekken (RMC=Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)
  Het Regionaal Bureau Leerlingzaken van de gemeente Arnhem en Rijn IJssel werken samen om ongeoorloofd verzuim vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Als een student ongeoorloofd afwezig is, kan het zijn dat de student wordt uitgenodigd voor een informatief en waarschuwend gesprek met de leerplichtconsulent of RMC-consulent. In dit gesprek wordt besproken wat de reden van afwezigheid is en wordt de student gewezen op de risicos van veelvuldig verzuim. Na het gesprek ontvangen de student (of de wettelijk vertegenwoordiger(s)) en Rijn IJssel een brief van de leerplichtconsulent met daarin een waarschuwing en eventueel de gemaakte afspraken.
 • Melden van verzuim bij DUO
  Als een student meer dan 16 klokuren ongeoorloofd afwezig is, is Rijn IJssel verplicht om de student te melden bij de leerplichtconsulent (minderjarige studenten) of bij de RMC-consulent (meerderjarige studenten). Studenten jonger dan 18 jaar worden samen met de wettelijke vertegenwoordigers opgeroepen voor een verzuimgesprek met de leerplichtconsulent. Studenten vanaf 18 jaar worden opgeroepen door een RMC-consulent voor een verzuimgesprek.
 • Buitengewoon verlof
  • verlof belangrijke omstandigheden
   Zijn er belangrijke redenen waarom een student niet op school kan zijn, dan dient de student drie dagen vooraf verlof aan te vragen. Dit kan gaan om een huwelijksjubileum, bezoek aan een arts/tandarts/ziekenhuis of een andere dringende reden om verlof aan te vragen. Het (oranje) formulier verlofaanvraag is af te halen bij de servicedesk of online te vinden in SBIS.
  • extra vakantieverlof
   Wil een student buiten de reguliere Rijn IJssel vakantieplanning op vakantie? Dit kan alleen onder strikte voorwaarden. Dat is als de ouders een seizoensgebonden beroep hebben en wanneer het hele gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan en als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. Het (blauwe) formulier vakantieaanvraag is online te vinden in SBIS.
 • Langdurig ziek of zwangerschap
  Bij langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap moet de student een doktersverklaring aan de loopbaancoach overhandigen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de student door de trajectbegeleider naar de schoolarts doorverwezen. Indien mogelijk wordt er een alternatief programma opgezet. Bij zwangerschap heeft de student recht op 16 weken zwangerschapsverlof.
 • Verwijderen uit de klas
  Als een student verwijderd wordt uit de les, komen student en docent hier samen op terug. Het is van groot belang dat de relatie weer wordt hersteld en er weer voortgang kan plaats vinden .
 • Schorsing, verwijdering en uitschrijven
  • Opstellen waarschuwingen; we hebben als doel dat iedere student een diploma behaalt. Lukt het een student niet om zich aan de opleidingseisen te houden of laat de student niet de gewenste inzet, houding en gedrag zien, dan krijg de student een studiecontract. In het studiecontract worden afspraken en verbeteracties vastgelegd en de begeleiding die de school daarin aanbiedt. Na een termijn van 10 weken wordt het contract geëvalueerd. Na deze evaluatie, afhankelijk van de vorderingen, worden de vervolgstappen bepaald.
  • Schorsing en gedwongen uitschrijving; wanneer een student de gedragsregels overtreedt door het vertonen van ernstig wangedrag (denk hierbij aan; bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie etc.) heeft Rijn IJssel het recht om de student te schorsen of kan Rijn IJssel zelfs overgaan tot definitieve uitschrijving.
  • Vroegtijdig uitschrijven; wanneer een student een verkeerde beroepskeuze heeft gemaakt of er zijn andere redenen om te stoppen met de opleiding, dan gaat de student in gesprek met de loopbaancoach. Samen met de loopbaancoach en de trajectbegeleider worden de vervolgacties uitgezet. Let op; als de student minderjarig is, mag Rijn IJssel de student niet uitschrijven totdat de student staat ingeschreven bij een nieuwe opleiding.