Over Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Stichting steunfonds Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel is een fonds dat studenten vanaf 18 jaar (peildatum 01 januari) van Rijn IJssel financieel kan ondersteunen als zij of hun ouder(s)/verzorger(s) niet of onvoldoende in staat zijn de kosten van de opleiding te dragen. Zonder financiële ondersteuning vanuit de stichting zouden deze studenten moeten afhaken. De stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8084.21.992.

Een aanvraag wordt pas toegekend op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Informatie over het Steunfonds is te verkrijgen bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Eventuele toekenning is in principe eenmalig gedurende de studieduur. Iedere student 18+ die een aanvraag indient bij het Steunfonds moet een budgetgesprek aanvragen bij Geldwijzer. Doel van dit gesprek is om samen met de student een budgetplan te maken, eventuele schuldenproblematiek inzichtelijk te krijgen en, zo nodig, door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.

Doel, bestuur en secretariaat

Het doel

  • Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te volgen c.q. te voltooien;
  • Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende en overige activiteiten van die stichting;
  • Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verkrijgen, beheren en aanwenden en ter beschikking stellen van register- en niet-registergoederen;
  • Het verkrijgen en beheren van gelden;
  • Het verstrekken van financiële bijdragen;
  • Het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Met ingang van 1 januari 2024

Leo Smid (Voorzitter)Onafhankelijk
Mohamed Bouzyarsist (Penningmeester)Tot 1 maart en Niels Martens vanaf 1 maart
Angelique Zwartkruis (Secretaris)Medewerker Studentzaken
Mirjam Willemsen (Lid)Loopbaancounselor
Karin Willemse (Lid)Teamleider

Secretariaat

Stichting Steunfonds Rijn IJssel
t.a.v. Angelique Zwartkruis
Postbus 5162
6802 ED Arnhem

KvK-nummer: 09109383
RSIN-nummer: 808421992

Beleidsplan en jaarstukken

Beleidsplan 2021-2023

Het beleidsplan kan hier worden gedownload.

Jaarrekening 2022

Ieder jaar publiceert de Stichting Steunfonds Rijn IJssel haar jaarstukken over het voorafgaande jaar. In deze stukken vind je de verschillende onderdelen terug waarvoor de stichting zich moet verantwoorden. Het beloningsbeleid voor het bestuur, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn in de stukken terug te vinden, evenals de bestuurssamenstelling in het verslagjaar.

De jaarrekening over 2022 kun je hier downloaden.