Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel ondersteunt studenten van Rijn IJssel financieel als zij of hun ouders/verzorgers niet of onvoldoende in staat zijn de kosten van de opleiding te dragen. Zonder financiële ondersteuning vanuit het Steunfonds zouden deze gemotiveerde studenten door financiële problemen moeten afhaken. De stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8084.21.992.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

 

Doel, bestuur en secretariaat

Het doel

  • Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te volgen c.q. te voltooien;
  • Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende en overige activiteiten van die stichting;
  • Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verkrijgen, beheren en aanwenden en ter beschikking stellen van register- en niet-registergoederen;
  • Het verkrijgen en beheren van gelden;
  • Het verstrekken van financiële bijdragen;
  • Het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Met ingang van 1 januari 2021

Peter de Krijger  Voorzitter Onafhankelijk
Stan Rooijakkers  Penningmeester Administrateur 
Lisette van Straaten  Secretaris Medewerker Studentzaken
Marlies van Kerkhof  Lid Trajectbegeleider
Karin Willemse Lid Teamleider

Secretariaat

Stichting Steunfonds Rijn IJssel
t.a.v. Monique de Rijter
Postbus 5162
6802 ED Arnhem

KvK-nummer: 09109383
RSIN-nummer: 808421992

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020

Ieder jaar publiceert de Stichting Steunfonds Rijn IJssel haar jaarstukken over het voorafgaande jaar. In deze stukken vindt u de verschillende onderdelen terug waarvoor de stichting zich moet verantwoorden. Het beloningsbeleid voor het bestuur, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn in de stukken terug te vinden, evenals de bestuurssamenstelling in het verslagjaar.

De jaarstukken over 2020 kunt u hier downloaden.