Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Legal, insurance & HR services specialist | Juridisch/HR

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Managementinformatie
In sommige organisaties lever je aan de leidinggevenden managementinformatie over de bedrijfsprocessen. Je signaleert opvallende zaken en attendeert zo nodig het management hierop. Je maakt op verzoek (periodiek) rapportages.

Ondersteunen op juridisch, financieel en/of hr-gebied
Voor externe of interne klanten behandel je vragen en opdrachten en je brengt op eigen initiatief advies uit. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om juridische vragen, personeelszaken of aanvragen voor verzekeringen of bancaire zaken. Je analyseert de vraag van de klant. Je verzamelt relevante gegevens en bepaalt welke wet- en regelgeving van toepassing is. Daarna verstrek je informatie en inhoudelijk of (veelal) procedureel advies. Je stelt facturen en declaraties op en controleert documenten op fouten. Bij complexe gevallen verwijs je de klant door.

Begeleiden van interne en externe klanten
In andere gevallen verstrek je geen advies maar geef je vooral informatie aan de klant. Je bent verantwoordelijk voor de service aan de klant, handelt klantvragen af, voert een (intake)gesprek en verwerkt de gegevens van de klant. Hiervoor controleer je klantgegevens en documenten en controleer je op afwijkingen. Je raadpleegt databestanden en controleert of de klant tekenbevoegd is. Je behandelt klachten van de klant. Je houdt hiervoor een planning van de klacht bij. Je levert potentiële klanten aan. Je informeert klanten over de stand van zaken van het klantdossier en het verloop van (juridische) procedures. Tevens geef je toelichting op (juridische) documenten, specificaties en/of berekeningen. Je wijst de klant, indien nodig, op mogelijke verplichtingen. Vervolgens controleer je of de informatie juist is overgekomen en duidelijk is. Je legt het gesprek vast en rapporteert zo nodig.

Wat je moet kunnen
Om dit werk te kunnen doen moet je ‘organisatiesensitief’ zijn. Je begrijpt in welke context jouw organisatie opereert. Als je bij een overheidsorganisatie gaat werken, moet je beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Bij een commerciële organisatie moet je begrijpen dat er winst en omzet moet worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Je moet inzicht hebben in bedrijfsprocessen en procesmatig kunnen denken en handelen, want dat wordt steeds belangrijker in organisaties. Het werken bij (juridische) organisaties/afdelingen betekenrt dat jij je moet houden aan neutraliteit en absolute geheimhoudingsplicht hebt. Je bent je te allen tijde bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee je omgaat. Je bent verder onderzoekend van aard, proactief en communicatief vaardig. Je bent assertief genoeg om de klant op mogelijkheden en onmogelijkheden te wijzen. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar steeds sneller op; je maakt jezelf snel nieuwe kennis eigen en beschikt over een flexibele houding.

25726, Legal, insurance & HR services specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Het schooljaar is verdeeld in acht perioden van vijf weken en de extra startmomenten zijn in oktober, november, januari, februari en maart. Je kunt je dus doorlopend aanmelden en dan het eerstvolgende startmoment instappen als je voldoet aan alle voorwaarden voor toelating.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Rekenen is een essentieel onderdeel in de opleiding.

Aanvullend BBL
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Ben je leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL-variant. Na het in orde maken van de werkplekovereenkomst schrijven we jou over naar de BBL-variant.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Volg je de BBL dan heb je een leerbaan voor minimaal 610 klokuren per jaar. Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels (niveau 4) en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
Je krijgt te maken met veel geldende en aan veranderingen onderhevige wetten en procedures. Je krijgt in het basis beroepsdeel brede kennis en vaardigheden van diverse deelgebieden, aangezien je werkt in diverse (juridisch-administratieve) werkgebieden. Je leert om te gaan met redelijk complexe en diverse klantsituaties en klantvragen/dossiers, handelen conform bevoegdheden is van groot belang. Je krijgt een gedegen inzicht hebben in gehele procedures ten behoeve van correct werken aan dossiers en termijnbewaking. Je leert om te gaan met het voortdurend aangesproken worden door (interne) klanten, terwijl je de werkzaamheden op tijd, conform afgesproken procedures moet afronden.

En welke profieldelen zijn er?
Bij de werkzaamheden werk je samen met collega's, leidinggevende(n) en klanten, samenwerken is dus een belangrijk onderdeel van het profieldeel. Ook leer je een verbindende rol te vervullen tussen de (interne) klant enerzijds en (het belang van) de organisatie anderzijds. Daarnaast leren we je zelfstandig te werken binnen de gegeven taakstelling en verantwoordelijk te nemen voor je eigen werk.

 • Je leert het leveren van managementinformatie.
  Je levert in opdracht van het lijnmanagement of de manager/adviseur managementinformatie aan met betrekking tot bedrijfsprocessen. Je signaleert opvallende zaken en attendeert zo nodig het management hierop. Je maakt op verzoek (periodiek) rapportages en stelt hierbij, indien nodig, kengetallen en/of andere managementinformatie op; de key performance indicatoren. Je inventariseert, selecteert en verwerkt, bijvoorbeeld door middel van tabellen en grafieken, key performance indicatoren met betrekking tot organisatie-, personeels- en/of arbeidsmarktontwikkelingen. Je levert dit op in een vooraf vastgesteld model en conform afspraak.
 • Je leert het ondersteunen bij aanvragen en opdrachten op juridisch, financieel en/of hr-gebied.
  Je behandelt aanvragen en opdrachten van interne of externe klanten of brengt (indien toegestaan) op eigen initiatief advies uit. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om juridische vragen, personeelszaken of aanvragen voor financiele zaken. Je analyseert de vraag van de klant en vraagt ter verheldering van de klantvraag om specifieke informatie van de klant, zodat hij/zij voldoende informatie heeft om hem volledig te kunnen informeren. Je verzamelt relevante gegevens en bepaalt welke wet- en regelgeving van toepassing is. Daarna verstrek je informatie en inhoudelijk of (veelal) procedureel advies. Je stelt facturen en declaraties op en controleert documenten op fouten. Bij complexe gevallen verwijs je de klant door.
 • Je leert het begeleiden van interne en externe klanten.
  Je verschaft informatie aan de klant. Je bent verantwoordelijk voor de service naar de klant, handelt klantvragen af, voert een (intake)gesprek en verwerkt de gegevens van de klant. Hiervoor controleer je klantgegevens en documenten en je onderkent eventuele afwijkingen. Je raadpleegt databestanden en controleert of de klant tekenbevoegd is. Je verstrekt informatie over de eigen rol en bevoegdheid en zo nodig verstrek je informatie over de organisatie waarvoor je werkt. Je behandelt klachten van de klant. Je houdt hiervoor een planning van de klacht bij. Je levert potentiële klanten aan. Ook informeer je klanten over de stand van zaken van het klantdossier en het verloop van (juridische) procedures. Tevens geef je toelichting op (juridische) documenten, specificaties en/of berekeningen. Je wijst de klant, indien nodig, op mogelijke verplichtingen. Vervolgens controleer je of de informatie juist is overgekomen en duidelijk is. Je legt het gesprek vast en rapporteert zo nodig. Daarnaast geef je relevante klantinformatie door volgens de in de organisatie vastgestelde werkwijze ter optimalisering van de dienstverlening.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden verschillende keuzedelen aan.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 350,00
Laptop € 300,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Leermiddelenlijsten

Legal, Insurance & HR Services Specialist
Leerjaar 1, BBL
Leerjaar 1, BOL

Juridisch administratief dienstverlener
Tweede leerjaar
Derde leerjaar

Medewerker human resource management
Tweede leerjaar
Derde leerjaar

Na het behalen van het diploma op mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar de aansluitende opleidingen binnen het hbo. Denk hierbij aan onder andere economische, fiscale en juridische opleidingen.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020