Toegankelijke faciliteit

Commissie van beroep voor de examens

Beroep tegen examens en (negatief) bindend studieadvies

Elke student heeft het recht om in beroep te gaan tegen zaken die te maken hebben met toetsen en examens. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement. In geval van verschillen tussen deze tekst en de tekst van het reglement geldt altijd de tekst van het reglement van de commissie van beroep voor de examens (CBE).

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of met een beslissing over je examinering, bijvoorbeeld over een cijfer of een beoordeling, kun je beroep indienen via de toegankelijke faciliteit bij de Commissie van beroep voor de examens. Het in beroep gaan en de afhandeling daarvan zijn gebonden aan regels. Hieronder staan deze regels kort beschreven.

Brief en inhoud beroep

Een beroep indienen, kan via het online formulier van de toegankelijke faciliteit. Op dit formulier staat aangegeven welke gegevens er minimaal ingevuld moeten worden. Mocht je ervoor kiezen om beroep in te willen dienen via een brief, dan vermeld je in ieder geval:

 • je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • opleiding en onderwijslocatie;
 • de datum waarop je de brief schrijft;
 • een korte en duidelijke omschrijving van het bezwaar of het beroep;
 • wat je van de Examencommissie of de Commissie van Beroep voor de Examens verwacht;
 • je handtekening.

Doe bij de brief eventuele bewijsstukken. De brief moet duidelijk leesbaar zijn. Als je een beroep niet binnen de gestelde termijn hebt ingediend, komt dit niet in aanmerking voor behandeling, uitzonderingen daargelaten. Nadat jouw beroep is ontvangen door de Commissie van beroep voor de examens, krijg je binnen een week een ontvangstbevestiging.

Procedure van de Commissie van beroep voor de examens

Het reglement van Commissie van beroep voor de examens geeft de regels die gelden voor de afhandeling van een beroep. Hieronder volgt een korte samenvatting:

 • De secretaris van de commissie onderzoekt eerst of de brief, waarin het beroep is verwoord, de voorgeschreven gegevens bevat.
 • Wanneer het beroep in behandeling wordt genomen door de commissie, kan je worden uitgenodigd voor een gesprek (zitting). Je kunt je laten bijstaan door een familielid, een ander vertrouwd persoon of een adviseur.
 • Indien nodig vraagt de commissie advies aan deskundigen of doet onderzoek op de werkplek.
 • Op basis van deze informatie doet de commissie een uitspraak. De uitspraak van de Commissie van beroep voor de examens is bindend voor de partijen.
 • Ben je het niet eens met de beslissing van de Commissie van beroep voor de examens, dan kan je in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (hierna: Raad van State). Informatie hierover lees je op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl/studentenzaken.

De commissie neemt binnen de genoemde termijn een besluit. Deze termijn kan door omstandigheden met ten hoogste twee weken worden verlengd. Je wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Schema van de procedure bezwaar-beroep

 • Stap 1: Beroep aantekenen binnen twee weken na het besluit van de examencommissie of negatief bindend studieadvies
 • Stap 2: Behandeling beroep
 • Stap 3: Uitspraak binnen vier weken na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het beroep

Veelgestelde vragen

Vragen?

Heb je een vraag die niet wordt beantwoord of wil je jouw situatie met iemand bespreken? Neem dan contact op

Toegankelijke faciliteit

onderwijsgeschillen@rijnijssel.nl