Procedures en reglementen

Toegankelijke faciliteit

Het indienen van een klacht, bezwaar of beroep

Als je het niet eens bent met een beslissing van Rijn IJssel, examencommissie, examinator of je hebt een klacht over een gedraging of de gang van zaken, dan kun je een klacht, bezwaar of beroep indienen. Hieronder wordt per commissie aangegeven voor welke situatie je bij welke commissie moet zijn.

Een klacht, bezwaar of beroep dien je in via de toegankelijke faciliteit (TOEF). De toegankelijke faciliteit stuurt dan een ontvangstbevestiging en zorgt ervoor dat klacht, bezwaar of beroep bij de juiste commissie terecht komt. Zo hoef je niet zelf te zorgen dat je klacht, bezwaar of beroep bij de juiste commissie terecht komt en loopt de procedure geen vertraging op.

Commissie van beroep voor de examens

Elke student heeft het recht om in beroep te gaan tegen zaken die te maken hebben met toetsen en examens. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement. In geval van verschillen tussen deze tekst en de tekst van het reglement geldt altijd de tekst van het reglement van de commissie van beroep voor de examens.

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of met een beslissing over je examinering, bijvoorbeeld over een cijfer of een beoordeling, kun je beroep indienen via de toegankelijke faciliteit bij de Commissie van beroep voor de examens. Het in beroep gaan en de afhandeling daarvan zijn gebonden aan regels. Bekijk de regels op de pagina van de commissie van beroep voor de examens.

Geschillenadviescommissie

Je hebt de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een schriftelijke beslissing van Rijn IJssel. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement. Het indienen en de afhandeling van een bezwaar zijn gebonden aan regels. Klik op de button onder de tekst om de regels te bekijken. Ook kun je lezen welke stappen je kunt zetten om een procedure te voorkomen. Voorbeelden van schriftelijke beslissingen zijn onder andere:

  • de beslissingen rondom de BPV
  • het niet nemen van een besluit of lang ergens op moeten wachten
  • het niet toelaten tot een opleiding
  • verwijdering van een student van een opleiding
  • schorsing
  • inschrijving als student of extraneus
  • inschrijving op grond van een buitenlands diploma
  • beëindiging van de inschrijving als student
  • voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van lesgeld/mbo-studentenfonds of leermiddelen

Klachtencommissie

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken op school. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement. In geval van verschillen tussen deze tekst en de tekst van het klachtenreglement geldt altijd de tekst van dat reglement.

Het indienen en de afhandeling van een klacht zijn gebonden aan regels. Bekijk de regels op de pagina van de klachtencommissie. Ook kun je hier lezen welke stappen je kunt zetten om een procedure te voorkomen.

Mogelijk contact met de toegankelijke faciliteit

Naast het versturen van de ontvangstbevestiging, kan de toegankelijke faciliteit ook contact met je opnemen als blijkt dat er onvoldoende informatie is aangeleverd bij jouw klacht, bezwaar of beroep. Dan zal de toegankelijke faciliteit je vragen om de ontbrekende informatie op te sturen.

Ook kan de toegankelijke faciliteit contact met je opnemen met de vraag of je gebruik wilt maken van de gelegenheid om nog een keer met de andere partij (de beklaagde partij) te praten. Dit wordt het onderzoeken van de mogelijkheid van een minnelijke schikking genoemd. De toegankelijke faciliteit brengt je op hoogte of de beklaagde partij ook instemt met een gesprek. Als het gesprek heeft plaatsgevonden dan is het aan de beklaagde partij om de toegankelijke faciliteit op de hoogte te brengen van de uitkomst van het gesprek. De toegankelijke faciliteit neemt dan nog contact met je op om te vragen of je jouw klacht, bezwaar of beroep nog wilt doorzetten.

Klacht, bezwaar of beroep indienen

Vul hieronder het online formulier van de toegankelijke faciliteit in voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.

Vragen?

Neem dan contact op met de toegankelijke faciliteit

Toegankelijke Faciliteit

onderwijsgeschillen@rijnijssel.nl