Toegankelijke faciliteit

Geschillenadviescommissie

Rijn IJssel beschikt over een Reglement Geschillenadviescommissie. Je hebt de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een schriftelijke beslissing van Rijn IJssel bij de geschillenadviescommissie (GAC). Dit kun je doen via het online formulier van de toegankelijke faciliteit. Het indienen en de afhandeling van een bezwaar zijn gebonden aan regels. Hier staan deze regels in het kort beschreven. Ook kun je lezen welke stappen je kunt zetten om een procedure te voorkomen. Voorbeelden van schriftelijke beslissingen zijn onder andere:

  • de beslissingen rondom de BPV
  • het niet nemen van een besluit of lang ergens op moeten wachten
  • het niet toelaten tot een opleiding
  • verwijdering van een student van een opleiding
  • schorsing
  • inschrijving als student of extraneus
  • inschrijving op grond van een buitenlands diploma
  • beëindiging van de inschrijving als student
  • voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van lesgeld/mbo-studentenfonds of leermiddelen

Definitief besluit tot verwijdering

In het ernstige geval dat er sprake is van een verwijdering van een student, moet de school volgens een voorgeschreven werkwijze handelen. Meer informatie hierover vind je in de Algemene voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst. Als je het als student er niet mee eens bent, kun je dat kenbaar maken op de volgende manier:

Als je als student een brief ontvangt met het voornemen tot definitieve verwijdering en hiertegen bezwaar wilt maken, moet je binnen een week na ontvangst van de brief schriftelijk reageren naar de clusterdirecteur. De clusterdirecteur neemt vervolgens binnen twee weken na dagtekening van de brief (waarin het voornemen tot definitieve verwijdering staat beschreven), een besluit tot wel of niet verwijdering. Als de clusterdirecteur afziet van het besluit, kun je weer naar school. Als het besluit tot verwijdering definitief is, kun je een volgende stap doen door je bezwaar in te dienen bij de geschillenadviescommissie. Het is heel belangrijk dat je je aan de termijn houdt.

Veelgestelde vragen