ISK

De Internationale Schakel Klas (ISK) van Rijn IJssel vavo heeft als taak het geven van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. We bereiden de leerlingen voor op doorstroom naar het reguliere onderwijs of op werk. Het leren van de Nederlandse taal vormt de hoofdmoot van het programma.

Om meer te weten te komen over het Nederlandse schoolsysteem vind je hier een viertal video's. Je vindt daar ook een video in het Engels en in het Arabisch.

De ISK-afdeling neemt leerlingen aan vanaf 16 jaar, die het Nederlands onvoldoende beheersen om een reguliere mbo- of vo-opleiding te kunnen volgen. We hebben het over leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. In principe zijn onze leerlingen bij aanmelding 16 of 17. Bij uitzondering kunnen ook oudere leerlingen geplaatst worden.

Formeel worden de leerlingen ingeschreven via VMBO ’t Venster (Arnhem). Deze scholen bieden ISK onderwijs voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Internationale Schakel Klas, omdat:

  • Internationaal, omdat de leerlingen uit vele landen komen.
  • Schakelklas, omdat het ISK de schakel vormt tussen het laatst genoten onderwijs in land van herkomst en de toekomstige school of baan in Nederland of elders.

Het onderwijs wordt uitgevoerd op de Velpercampus, gebouw Paviljoen, Tivolilaan 30 in Arnhem. Op deze locatie verzorgen we onderwijs voor alle nieuwkomers uit de regio.

Internationale Schakelklas (ISK)

De Internationale Schakelklas (ISK) van Rijn IJssel biedt een veilige leeromgeving waar de leerling bouwt aan de eigen toekomst door kennis en vaardigheden te ontwikkelen die passen bij zijn/haar talenten, ambities, capaciteiten en toekomstmogelijkheden, waarbij de leerling gestimuleerd wordt het maximale uit zichzelf te halen.

We willen deze leerlingen wegwijs maken in de complexe Nederlandse samenleving. Daarnaast willen we hen voldoende Nederlands leren zodat ze een vervolgopleiding kunnen volgen. Wij doen dit via het vak Nederlands als Tweede Taal (afgekort tot NT2) en vakken als rekenen/wiskunde, Engels, Mens & Maatschappij en sport. Na het afronden van de ISK zouden de leerlingen door kunnen stromen naar een andere vorm van onderwijs. In de praktijk is dat vaak een mbo-opleiding (vooral op niveau 1, Entree) of het vavo (vmbo, havo of vwo voor volwassenen). 

We bieden ons onderwijs aan in drie leerroutes:

  1. Een route die de leerlingen voorbereid op (begeleid) werk of inburgering;
  2. Een route die de leerlingen voorbereidt op het mbo op niveau 1 (Entree) of 2;
  3. Een route die de leerlingen voorbereidt op het vavo of een staatsexamen NT2, waarmee ze toegang krijgen tot mbo 3 of 4.

Bij route 1 is eindniveau A1 haalbaar, route 2 streeft naar het eindniveau A2 en route 3 streeft naar een eindniveau B1 of staatsexamen NT2 programma 1.

Veel van onze leerlingen bevinden zich in een moeilijke situatie. Begeleiding vinden we dan ook erg belangrijk. Iedere leerling heeft een mentor die zorg draagt voor de begeleiding. Verder kan de leerling een beroep doen op de begeleidingsstructuur van Rijn IJssel.

Rijn IJssel probeert een veilig en warm schoolklimaat te bieden. Gemiddeld heeft een leerling bij ons 24 klokuren per week die plaatsvinden tussen 8.30 en 16.00 uur. Dat zijn dagelijks 3 of 4 lesblokken van anderhalf uur.

Bij de lessen maken we gebruik van vrijwilligers, zodat de leerlingen in kleine groepjes ondersteuning krijgen. De vrijwilligers worden breed ingezet; hierbij wordt goed gekeken naar een juiste match tussen vrijwilliger en soort les, vak of leertraject.

Instroom kan plaatsvinden gedurende het hele schooljaar. Er komen in het begin van het schooljaar veel nieuwe leerlingen. Daarna kan er globaal iedere 4-5 weken ingestroomd worden.

Veel van onze leerlingen gaan verder bij Rijn IJssel, bijvoorbeeld bij Rijn IJssel Entree. Daar volgen zij een beroepsopleiding op niveau 1.

Als het taalniveau voldoende is, en de leerlingen ook in eigen land veel onderwijservaring hebben, kan het traject voortgezet worden bij de Voorexamenklas van Rijn IJssel vavo. Vavo staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. In een één- of tweejarig traject kan dan een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma gehaald worden. Het uiteindelijke uitstroomadvies is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd en interesse van de leerling, de opleiding in eigen land en studievaardigheden.
Deze gegevens worden mede door middel van testen en toetsen verkregen. We gebruiken daarbij onafhankelijke toetsen als de TOA-toets van bureau ICE.

Er zijn ook leerlingen die doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. Of dit mogelijk is, hangt mede samen met het taalniveau en de motivatie van de leerling.

Een leerling kan zich niet rechtstreeks inschrijven bij onze school. Het aanmelden voor de ISK van Rijn IJssel loopt via de ISK-afdeling van VMBO ’t Venster:
VMBO ’t Venster, afdeling ISK
Thomas à Kempislaan 82
6822 LS Arnhem
026 3209850

Voor meer informatie over het ISK van Rijn IJssel kun je telefonisch of per mail contact opnemen met Ans Seegers, a.seegers@rijnijssel.nl.

Locatie

Het ISK van Rijn IJssel vavo heeft een regionale functie. Er is slechts één ISK-school in de regio Arnhem, Ede. De dichtstbijzijnde andere ISK-scholen bevinden zich in Apeldoorn en Nijmegen. Alle lessen (op sport en zwemmen na) worden gegeven op deze nieuwe locatie in Arnhem (ENKA-campus). Deze locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Arnhem Velperpoort en verschillende bussen stoppen (bijna) voor de deur.

Arnhem - Tivolilaan 30