Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Common/PageCover.cshtml)

Bestuurlijke onderdelen

Rijn IJssel kent een tweeledig college van bestuur. Het college legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Rijn IJssel heeft zeven directeuren die een cluster aansturen. Binnen de clusters opereren teamleiders, die de onderwijsteams aansturen. Rijn IJssel legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. De onderwijsteams zijn nadrukkelijk gepositioneerd als de belangrijkste organisatorische eenheid van de organisatie. De teams onderhouden contacten met het (regionale) bedrijfsleven en zorgen zo voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo blijft lesmateriaal actueel en wordt aan nieuwe opleidingen vorm gegeven als de arbeidsmarkt daarom vraagt.
Naast de clusters heeft Rijn IJssel negen stafdiensten. De diensten werken ondersteunend aan het onderwijs en zorgen dat de teams zich optimaal op hun kerntaak kunnen concentreren.

Organisatie

De toezichthoudende rol op het functioneren van Rijn IJssel is belegd bij de raad van toezicht. De raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het college van bestuur.

Michiel van Wessem

Drs. M.J.N. (Michiel) van Wessem
Michiel van Wessem, organisatieadvies, -ontwikkeling en interim-management

 

Voorzitter raad van toezicht
Lid Onderwijscommissie
Lid Auditcommissie

Nevenfuncties
 • Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Arnhem (THH Arnhem)
 • Lid van de Raad van Toezicht van ‘Karakter’, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Gelderland en Overijssel
 • Penningmeester De Plaats, Muziektheater
 • Bestuurslid OndernemersFonds Arnhem

"Goed georganiseerd beroepsonderwijs maakt het verschil. Het geeft jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en actief ‘mee te doen’ in de maatschappij. Daarnaast zijn goed opgeleide vakmensen essentieel voor het bedrijfsleven om zich te kunnen onderscheiden en te groeien. Ik zet mij daarom graag in voor Rijn IJssel als toonaangevende mbo-instelling. Ondernemerschap en de aansluiting met het (regionale) bedrijfsleven hebben hierbij mijn bijzondere aandacht."

Jankees Cappon

Drs. J.K. (Jankees) Cappon MBA

 

 


Lid raad van toezicht

Nevenfunctie
 • Lid Raad van Toezicht JP van den Bent Stichting
 • Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

"De basis van mijn denken en doen ligt in mijn geloof in de eigen kracht van mensen. Een doelmatig en doeltreffend beroepsonderwijs met eigen (kern)waarden biedt studenten daartoe bij uitstek kansen. Zeker nu onze maatschappij staat voor grote uitdagingen met behoefte aan praktische kennis, samenwerking en innovatief denken. Graag zet ik mijn expertise in om vanuit mijn toezichthoudende rol het functioneren van Rijn IJssel goed bij de tijd te houden."

Alies ten Have 


Drs. A.E.G. (Alies) ten Have
Strategisch HR directeur Rabobank Groep 

 

 

Lid raad van toezicht
Lid Auditcommissie

"De maatschappelijke rol van Rijn IJssel als onderwijsinstelling is erg belangrijk. Naast ondernemerschap en duurzaam opleiden is ook het enthousiasme bij de jongeren die opgeleid en begeleid worden cruciaal om hun rol in de maatschappij zo goed mogelijk te kunnen invullen. Met als uitdaging dat we leven in een tijd waarin schaarste op de arbeidsmarkt in veel sectoren een rol gaat spelen, waarin de toekomst van werk verandert en de technologische ontwikkelingen ongelofelijk veel effect gaan hebben op de banen die gaan ontstaan. Dat maakt het belangrijk en urgent om te blijven ontwikkelen, vernieuwen en ondernemen. Ik wil mij graag inzetten om bij te dragen aan die ontwikkeling en het realiseren van de missie van Rijn IJssel."

 

Kronenberg


Mr. A.J. (Jaap) Kronenberg
Partner bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., advocaat Intellectueel Eigendom en IT-recht

 

 

Lid raad van toezicht

Nevenfuncties
 • Lid van Bestuur van Verburgt Molhuysen Stichting (zorg)
 • Lid van Raad van Advies van Stichting Art Officials (creatieve/innovatieve startups)

“Dat jongeren ‘de toekomst hebben’ is een uitgangspunt dat ik van harte onderschrijf. Daarom denk ik ook dat de samenleving fors moet investeren in de opleidingen van jongeren. Dat biedt jongeren optimale mogelijkheden hun eigen talenten te ontplooien, terwijl de samenleving daarmee haar eigen toekomstige vooruitgang versterkt. Onderwijsinstellingen zoals Rijn IJssel vervullen hierin een belangrijke rol. Dat vraagt van hen onder andere dat zij anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en nauwe banden onderhouden met een diversiteit aan spelers in de regionale economie. Met alles wat er nog meer komt kijken bij het runnen van een ROC is dat best een uitdaging. Ik zet graag vanuit de Raad van Toezicht mijn kennis en ervaring in voor Rijn IJssel om dat te doen slagen.”

Jan Peter van den Toren

Dr. J.P. (Jan Peter) van den Toren
Managing partner Birch Consultants te Driebergen-Rijsenburg

 

 

 

 

Lid raad van toezicht

Nevenfuncties
 • Lid raad van toezicht CNV Vakmensen in Utrecht
 • Lid raad van toezicht Economisch Instituut voor de Bouw te Amsterdam
 • Lid (voorzitter) raad van toezicht Christelijk Lyceum Veenendaal
 • Lid beoordelingscommissie Regionaal Investeringsfonds MBO (OCW) en van Take Off (voor universitaire start ups, NWO)
 • Lid Expertcommissie Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) van PBT
 • Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems’ Tilburg University 

“Al 30 jaar kom ik steeds weer in aanraking met het middelbaar beroepsonderwijs. Ik ben onder de indruk geraakt van de rol die het mbo kan spelen voor jongeren, voor werkgevers en voor de regio. Het mbo komt overal en is zo een bouwblok van innovatie voor grote en kleine bedrijven en instellingen. Rijn IJssel kiest voor modern onderwijs en wil bijdragen aan innovatie. Daar draag ik graag aan bij als lid van de Raad van Toezicht.”

Marianne van der Weiden

Dr. M.J.H. (Marianne) van der Weiden
Eigenaar Marianne van der Weiden Onderwijsadvies


 

Lid raad van toezicht
Voorzitter Onderwijscommissie

Nevenfunctie
 • Lid beoordelingscommissie regionaal investeringsfonds mbo

"De kernwaarden 'betrouwbaar, betrokken, inspirerend en zelfbewust' vind ik goed gekozen voor een onderwijsinstelling die studenten wil voorbereiden op hun toekomst en daarbij het goede voorbeeld wil geven. Ik zet mijn kennis en ervaring met het (beroeps)onderwijs en met kwaliteitszorg graag in om Rijn IJssel te helpen zijn ambities te realiseren, en eraan bij te dragen dat zowel studenten als docenten zich kunnen blijven ontwikkelen."

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Rijn IJssel. De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ dient daarbij als leidraad. Conform deze code, de statuten en de besturingsfilosofie legt het college belangrijke beslissingen ten aanzien van de koers van Rijn IJssel voor advies of goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Richting de ondernemingsraad en de studentenraad heeft het college informatieplicht. Daarnaast hebben deze organen de volgende bevoegdheden waarmee het college van bestuur rekening houdt: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Ben geerdink

drs. B.G.M. (Ben) Geerdink
Voorzitter college van bestuur

 

secretariaatcvb@rijnijssel.nl
026 3129000

Kitty Oirbons

drs. C.G.W.G. (Kitty) Oirbons MME
Lid college van bestuur

 

secretariaatcvb@rijnijssel.nl
026 3129000

  Cluster en directeur
 Jan Steegh CIOS & Veiligheid
J.T. (Jan) Steegh MBA
j.steegh@rijnijssel.nl
026 3129500
06 50296650

 

 

  Creatieve Industrie
A.P. (Adri) Bressers, MBA
a.bressers@rijnijssel.nl
026 3129400

 

 

  Economie & Uiterlijke Verzorging
W.F.C. (Wil) van Pinxteren
w.v.pinxteren@rijnijssel.nl
026 3129300

 

 

 Wouter Groothedde Entree & Maatwerk
W.G. (Wouter) Groothedde, MEM
w.groothedde@rijnijssel.nl
026 3537260

 

 

 Jan van Boekel Techniek & ICT
J.A.M. (Jan) van Boekel
j.v.boekel@rijnijssel.nl
026 3129400

 

 

 Carel Rink Vakschool Wageningen
C.W.J. (Carel) Rink, MME
c.rink@rijnijssel.nl
026 3129600

 

 

 Jeroen Maree Zorg & Welzijn
Drs. J.N.M. (Jeroen) Marée
j.maree@rijnijssel.nl
026 3129700

 

 

 

 

  Stafdienst en manager
 Laura vd Maten

Bestuurszaken
L. (Laura) van der Maten b.HA
l.v.d.maten@rijnijssel.nl
026 3129000

  Controlling & Kwaliteit
drs. M. (Marcia) van Dooremalen RC
m.v.dooremalen@rijnijssel.nl
026 3129000
 Mireille Hulsbosch Facility Management
ing. M. (Mireille) Hulsbosch
m.hulsbosch@rijnijssel.nl
026 3129000
 Guido Bergh Financiën
drs. G. (Guido) Bergh EMFC RC
g.bergh@rijnijssel.nl
026 3129047 (secretariaat)
 Wendy Bussman Human Resource Management & Development (HR M&D)
W. (Wendy) Bussman
w.bussman@rijnijssel.nl
026 3129200
Morten Billum

Informatiemanagement & IT

M.K. (Morten) Billum
m.billum@rijnijssel.nl
026 3129100

 Karin Jansen Marketing & Communicatie
K.E. (Karin) Jansen
k.jansen@rijnijssel.nl
026 3129000
 Chris Derksen Onderwijs & Examinering
C.B.J. (Chris) Derksen
c.derksen@rijnijssel.nl
026 3129000
 Jos Gipmans Studentzaken
J. (Jos) Gipmans
j.gipmans@rijnijssel.nl
026 3129000

De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers binnen Rijn IJssel. De ondernemingsraad overlegt met het college van bestuur over het beleid en functioneren van de gehele onderwijsinstelling. De ondernemingsraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Contact: or@rijnijssel.nl

De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:

 Organisatieonderdeel  Zetels Leden  
 CIOS & Veiligheid  1 Gerard Engelsman
 Creatieve Industrie  1 John van Londen
 Economie & Uiterlijke Verzorging  1 Abel Postma
 Entree & Maatwerk  1 Ton Nannings
 Techniek & ICT  1 Hub van der Leeuw, secretaris, plv. voorzitter
 Vakschool Wageningen  1 vacature
 Welzijn  1 Paul de Krijger
 Zorg  1 Johanna Lodder
Stafdiensten  3 Syl van den Berg, voorzitter
Carolien van den Bosch
Marieke Huisman

De studentenraad behartigt de belangen van alle studenten, deelnemers en cursisten binnen Rijn IJssel. De studentenraad overlegt met het college van bestuur over het beleid en functioneren van Rijn IJssel. De studentenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.
De studentenraad wordt door een Rijn IJssel-medewerker begeleid.

Contact: studentenraad@rijnijssel.nl

De studentenraad bestaat uit de volgende leden:

Organisatieonderdeel Leden  
CIOS & Veiligheid -  
Creatieve Industrie

Nick Boogaars
(voorzitter)
n.boogaars@rijnijssel.nl

 

Robin Smaak
(lid)
r.smaak@rijnijssel.nl

Nick Boogaars
Robin Smaak
Economie & Uiterlijke Verzorging -  
Entree & Maatwerk -  
Techniek & ICT

 

 

 

 

Prescilla van den Broek
(secretaris)
p.v.d.broek@rijnijssel.nl
 

 

 

Mike de Winkel
m.d.winkel@rijnijssel.nl


Mike de Winkel
Vakschool Wageningen    
Zorg & Welzijn
 

 

  

Naomi Dijksman
n.dijksman@rijnijssel.nl

 

 

Mats Uiterwijk
(vicevoorzitter)
m.uiterwijk@rijnijssel.nl


Verantwoording

In onze jaarverslagen laten we zien hoe we toekomstbestendig onderwijs geven. De arbeidsmarkt vraagt daarom. Maar de arbeidsmarkt is ook onvoorspelbaar. Hoe werkgelegenheid zich ontwikkeld op de lange termijn, is moeilijk te voorspellen. Hoe zorgen we dat jongeren en volwassenen die bij ons onderwijs volgen, de juiste tools en beroepshouding voor de toekomst meekrijgen? We doen dat door een moderne vorm van onderwijs waarin we niet alleen de vakvaardigheden centraal stellen, maar ook de vorming als persoon. In de jaarverslagen laten we zien hoe we daar bij Rijn IJssel mee omgaan.

Jaarverslagen

Jaaroverzicht

In een jaaroverzicht laten we zien welke activiteiten er door het jaar heen zijn geweest.

Inburgering en Nederlands

De verantwoording van de cursussen en trainingen gegeven in het kader van een leven lang leren op het gebied van inburgering en Nederlands staat in de onderstaande evaluatie.

Inspectietoezicht en kwaliteit

Het is onze hoofdtaak jou op te leiden tot een gekwalificeerd beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom zetten we hoog in op de kwaliteit van ons onderwijs. Hiervoor houden we regelmatig onderzoeken en organiseren we panelgesprekken met studenten. Je wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst van de onderzoeken en de verbeteracties die hieruit volgen. We danken je nu alvast voor je medewerking gedurende je opleiding.

Kwaliteit van onderwijs en examinering
Om ervoor te zorgen dat jongeren goed onderwijs krijgen, houdt de  Onderwijsinspectie toezicht op  de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van Rijn IJssel. Hiervoor gebruikt de inspectie onder andere onderzoeken over de tevredenheid van studenten, het werkveld en de onderwijsresultaten van Rijn IJssel. De Onderwijsinspectie komt sowieso eens per vier jaar controleren of wij alles op orde hebben.

Vierjaarlijks onderzoek
Vanaf schooljaar 2017/2018 werkt de Onderwijsinspectie met een nieuw onderzoekskader, waarbij alle instellingen elke vier jaar bezocht worden voor het zogenoemde vierjaarlijkse onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een grondige analyse van het beleid en de resultaten van Rijn IJssel. Daarnaast voert de Onderwijsinspectie gesprekken met studenten, docenten en het management. Het dient antwoord te geven op de volgende drie vragen:

 • Is de onderwijskwaliteit goed in beeld?
 • Is er zicht op kwaliteit en worden zo nodig verbeteringen doorgevoerd?
 • Zijn de financiën op orde?


Staat van de instelling 2015: Rijn IJssel scoort een voldoende

In maart en april 2015 is de Onderwijsinspectie weer op bezoek geweest om de ‘Staat van de instelling’ te bepalen. De rapportage hiervan is medio 2015 gepubliceerd met positieve conclusies voor ons. De inspectie geeft aan dat de instellingsbrede kwaliteitsborging voldoende is. Ook op het gebied van de financiële continuïteit ziet de inspectie geen reden voor vervolgtoezicht.

Voldoende op kwaliteitsaspecten
De inspectie heeft ook kwaliteitsonderzoek gedaan bij vijf opleidingen. Vier opleidingen scoorden een voldoende op alle kwaliteitsaspecten. Bij één opleiding (de bedrijfsopleiding Operator B in Hoogvliet) was er sprake van vervolgtoezicht omdat er op één kwaliteitsaspect (opbrengst) een onvoldoende gescoord werd. Deze opleiding werd al afgebouwd toen de inspectie op bezoek kwam en wordt nu niet meer aangeboden.

RIJk Onderwijs
Wij zijn trots zijn op de resultaten: zowel instellingsbreed als op opleidingsniveau geeft de inspectie mooie voldoendes. De inspectie geeft aan dat aspecten als kwaliteit, examinering, tevredenheid en onderwijstijd op orde zijn en spreekt met name haar waardering uit voor de invoering van RIJk Onderwijs. Ook voor de opbrengsten (de jaar- en diplomaresultaten) geeft de inspectie een voldoende, met als kanttekening dat de opgaande lijn wel doorgezet moet worden komende jaren, met name op niveau 3.

Onderstaande opleidingen zijn bezocht en beoordeeld:

 • 90012, Allround operator (Operator B) BBL, niveau 3
 • 93751, Verkoper (Verkoper detailhandel) BBL, niveau 2
 • 95323, ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder) bol, niveau 4
 • 95520, Mbo-verpleegkundige bbl, niveau 4
 • 95745, Allround schoonheidsspecialist bol, niveau 4