Procedures en reglementen

Zoals bij elke organisatie heeft Rijn IJssel ook procedures die gevolgd moeten worden en verschillende reglementen.

De meeste van deze procedures en reglementen zijn bedoeld om duidelijk aan te geven waar wij als Rijn IJssel ons aan moeten houden en welke rechten en plichten een (potentiële) student, cursist of andere relatie heeft.

Procedures en reglementen

Voor verschillende overeenkomsten bestaan er bijbehorende algemene voorwaarden. Je kunt deze hieronder lezen of downloaden.

Het bestuursreglement is hier te downloaden of na te lezen.

Bezwaar of beroep examens en
beroep tegen (negatief) bindend studieadvies

Elke student heeft het recht om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan tegen zaken die te maken hebben met toetsen en examens. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement.

In geval van verschillen tussen deze tekst en de tekst van het reglement geldt altijd de tekst van het reglement van de commissie van beroep voor de examens.

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of met een beslissing over je examinering, bijvoorbeeld over een cijfer of een beoordeling, kun je bezwaar aantekenen. 
Dat doe je bij de examencommissie van je cluster. Meer informatie over het indienen van een bezwaar kun je lezen in het examenreglement mbo of examenreglement VAVO. Als je niet tevreden bent over de beslissing op jouw bezwaar, kun je schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

Het aantekenen van bezwaar en het in beroep gaan en de afhandeling daarvan zijn gebonden aan regels. Hier staan deze regels kort beschreven.

Waar teken je bezwaar aan en waar ga je in beroep?
Bezwaren over toetsen en examens worden in eerste instantie gericht aan de examencommissie van je school. De naam van de secretaris van de examencommissie kun je vinden in de St-OER/opleidingsgids of vragen bij de administratie, de teamleider of een docent.

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de examencommissie over het ingediende bezwaar, richt je je tot de Commissie van Beroep voor de Examens van Rijn IJssel, Postbus 5162, 6802 ED Arnhem of commissievanberoep@rijnijssel.nl Je gaat dan in beroep tegen het besluit van de examencommissie.

Wat te doen wanneer je bezwaar wilt aantekenen tegen een besluit van de examencommissie of in beroep wilt gaan?
Een bezwaar moet je binnen twee weken schriftelijk indienen bij de examencommissie van je school. Een formulier daarvoor vind je hier.

Als je in beroep gaat, moet je dat doen binnen twee weken nadat de beslissing van de examencommissie aan jou bekend is gemaakt. Voor studenten VAVO geldt een termijn van 5 werkdagen. Tips voor het schrijven van de brief vind je hier.

Wat te doen als je in beroep wilt gaan tegen het besluit van de directeur over een (negatief) bindend studieadvies?
In het eerste jaar krijg je van je loopbaancoach te horen of je op de opleiding mag blijven of dat je moet stoppen. Dat is bij een éénjarige opleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden en bij meerjarige opleidingen tussen 9 en 12 maanden na de start van de opleiding. Als dat laatste het geval is, krijg je daarover een brief van de directeur. Dit heet een (negatief) bindend studieadvies.

Het kan natuurlijk zijn dat je het niet eens bent met deze beslissing. Dan kun je een brief sturen naar de Commissie van Beroep voor de Examens. Dit heet ’in beroep gaan’. Tips voor het schrijven van een brief vind je hier. Je kunt de brief sturen naar de Commissie van Beroep voor de Examens, Postbus 5162, 6802 ED Arnhem of naar commissievanberoep@rijnijssel.nl.

Zorg dat je de brief hebt verstuurd binnen twee weken nadat het besluit van de directeur aan jou bekend gemaakt is. Als je nog geen 18 jaar bent, moet je dit doen samen met je ouders/verzorgers.

Gebruik de tips en schrijf duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing van de directeur. Stuur ook een kopie van de brief die je van de directeur hebt gekregen mee.

De secretaris van de commissie neemt in ieder geval contact met je op over hoe het verder gaat. Meestal komt er een zitting. Je mag dan iemand meenemen om je te helpen, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

De commissie neemt binnen vier weken een besluit en stuurt je daarover een brief.

Brief en inhoud bezwaar of beroep
In de brief, waarin je het bezwaar of het beroep kenbaar maakt, vermeld je in ieder geval:

 • je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • opleiding en onderwijslocatie;
 • de datum waarop je de brief schrijft;
 • een korte en duidelijke omschrijving van het bezwaar of het beroep;
 • wat je van de Examencommissie of de Commissie van Beroep voor de Examens verwacht;
 • je handtekening.

Doe bij de brief eventuele bewijsstukken. Je moet bij een beroep naar aanleiding van een bezwaar dat je hebt ingediend bij de Examencommissie óók een kopie van de beslissing van de Examencommissie meesturen. De brief moet duidelijk leesbaar zijn. Als je een bezwaar of beroep niet binnen de gestelde termijn hebt ingediend, komt dit niet in aanmerking voor behandeling, uitzonderingen daargelaten.

Nadat je beroep is ontvangen door de Commissie van Beroep voor de Examens, krijg je binnen een week een ontvangstbevestiging.

Procedure van de Commissie van Beroep voor de Examens
Het  reglement van Commissie van Beroep voor de Examens geeft de regels die gelden voor de afhandeling van een beroep. Hieronder volgt een korte samenvatting:

 • De secretaris van de commissie onderzoekt eerst of de brief, waarin het beroep is verwoord, de voorgeschreven gegevens bevat.
 • Wanneer het beroep in behandeling wordt genomen door de commissie, kun je worden uitgenodigd voor een gesprek (zitting). Je kunt je laten bijstaan door een familielid, een ander vertrouwd persoon of een adviseur.
 • Indien nodig vraagt de commissie advies aan deskundigen of doet onderzoek op de werkplek.
 • Op basis van deze informatie doet de commissie een uitspraak. De uitspraak van de Commissie van Beroep voor de Examens is bindend voor de partijen.

De commissie neemt binnen de genoemde termijn een besluit. Deze termijn kan door omstandigheden met ten hoogste twee weken worden verlengd. Je wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Schema van de procedure bezwaar-beroep
Let op: voor VAVO gelden aparte termijnen.

Brief met bezwaar binnen twee weken versturen naar examencommissie
Behandeling bezwaar
mbo - Examencommissie beslist binnen
twee weken
VAVO - Examencommissie beslist binnen
5 werkdagen
  Niet tevreden?
Beroep aantekenen binnen twee weken  
Behandeling beroep  
 mbo - Uitspraak binnen vier weken na ontvangst beroepsschrift  VAVO - Uitspraak binnen twee weken na ontvangst beroepsschrift

Het examenreglement is een wettelijke verplicht document dat elke school in Nederland moet opstellen. Rijn IJssel heeft voor elk type onderwijs een apart examenreglement. Er is een reglement voor het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet volwassenenonderwijs en de inburgering.

In het examenreglement staan alle afspraken over de organisatie en afname van examens. Ook staat er in het examenreglement wat je moet doen als je het niet eens bent met een beslissing van een betrokkene bij je examen of de examencommissie. Verder vind je in het reglement het adres van de examencommissie van jouw opleiding.

Hieronder kun je het examenreglement voor het betreffende onderwijstype downloaden En het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de drie onderdelen van vavo.

Vrijstelling

Voor het verlenen van vrijstelling van het volgen van bepaalde vakken is er de 'Regeling vrijstelling van examinering'.

De Rijn IJssel gedragscode integriteit is hier te downloaden of na te lezen.

Aangemeld… en dan?

Je hebt je aangemeld voor een opleiding bij Rijn IJssel… En nu?

Bevestigingsmail en digitaal doorstroomdossier

Als je je hebt aangemeld, krijg je van Rijn IJssel een bevestigingsmail. In deze mail vragen we je ook om een digitaal doorstroomdossier (DDD) in te vullen. In het doorstroomdossier beantwoord je vragen over je huidige of vroegere school, over werk- en stage-ervaringen. We vragen je ook naar je motivatie voor de gekozen opleiding. De informatie in dit doorstroomdossier bespreken we tijdens het welkomstgesprek. Belangrijk daarbij is ook dat jouw mentor/decaan een gedeelte van het doorstroomdossier invult. Dit in ieder geval wanneer je nog geen 18 jaar bent. Graag ontvangen we je DDD zo snel mogelijk na je aanmelding, zodat we je kunnen uitnodigen voor het welkomstgesprek.

Intake

Zodra we je digitale doorstroomdossier ontvangen hebben, krijg je een uitnodiging voor een intake. In de meeste gevallen is dit een welkomstgesprek. Dit welkomstgesprek vindt plaats binnen drie weken nadat we het DDD van je ontvangen hebben. Hoe eerder we je doorstroomdossier binnen hebben, des te eerder je dus een welkomstgesprek hebt.
Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen zoals bijvoorbeeld een auditie, een praktijktest of een sporttest. Dit staat op de website bij de betreffende opleiding genoemd. In die gevallen is de procedure iets anders. Informatie daarover ontvang je na je aanmelding.

Advies

Na het welkomstgesprek en nadat er eventueel gekeken is naar aanvullende toelatingseisen, krijg je een toelatingsadvies. Het kan ook zijn dat we nog onvoldoende informatie hebben. In dat geval word je uitgenodigd voor een wat uitgebreider welkomstgesprek (verdiepte intake). Een verdiepte intake vindt ook plaats wanneer we met elkaar constateren dat je extra ondersteuning nodig hebt om de gekozen opleiding met succes te volgen.

Er zijn normaal gesproken twee adviezen mogelijk:

 • Positief advies
 • Advies om voor een andere opleiding/traject te kiezen

In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden dat je niet geplaatst kunt worden of kan besloten worden dat je wel wordt geplaatst zonder dat je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Zie hieronder onder de kopjes 'Bijzondere gevallen' en 'Instromen zonder het vereiste diploma'.

Opleiding vol

Er is binnen Rijn IJssel een aantal opleidingen dat maar een beperkt aantal studenten kan plaatsen. Op de website kun je zien om welke opleidingen het gaat. Ook rondom de zomervakantie kan het voorkomen dat een opleiding geen studenten meer kan plaatsen. Meld je dus tijdig aan.
Mocht een opleiding vol zitten, dan krijg je daarvan uiteraard bericht. Wanneer je hulp wilt bij het zoeken naar een andere passende opleiding, kun je een afspraak maken door een mail te sturen naar loopbaan@rijnijssel.nl.

Bijzondere gevallen

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een opleiding van mening is dat je niet geplaatst kunt worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je al verschillende opleidingen bij Rijn IJssel hebt gevolgd zonder succes of wanneer de inschatting is dat Rijn IJssel je niet kan bieden wat je nodig hebt en er daarmee sprake is van onevenredige belasting van de school.

In deze gevallen worden je aanmeldgegevens en informatie uit de intakeprocedure voorgelegd aan de Adviescommissie toelating studenten. Deze commissie adviseert de directeur van de opleiding over je toelating. De directeur neemt hierover vervolgens een beslissing. Tegen deze beslissing kun je bezwaar maken. Zie hieronder onder het kopje 'Bezwaar en klachten'.

In de Adviescommissie toelating studenten hebben zitting:

 • een gedragsdeskundige
 • een loopbaanadviseur
 • een ambulant begeleider
 • een trajectbegeleider
 • een testdeskundige
 • een beleidsmedewerker in- en doorstroom
 • de coördinator in- en doorstroom

Instromen zonder het vereiste diploma

Bij hoge uitzondering kun je worden toegelaten tot een opleiding waarvoor je niet over het vereiste diploma beschikt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je al enige werkervaring hebt of extra onderwijs/cursussen hebt gevolgd zonder dat dit tot een diploma heeft geleid of wanneer je in het buitenland onderwijs hebt gevolgd en niet over een geherwaardeerd diploma beschikt. Ook kan dit wanneer je twee keer gezakt bent voor je vmbo-t examen.

In deze gevallen wordt je aanmelding voorgelegd aan de Toelatingscommissie van Rijn IJssel. Deze bekijkt dan of er voldoende reden is om een Toelatingsonderzoek te doen. Is de Toelatingscommissie van mening dat dit het geval is, dan volgt er een Toelatingsonderzoek. Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit het inwinnen van informatie. Dit kan informatie zijn van de school waar je zit of gezeten hebt en/of informatie van een begeleider of een werkgever. Meestal wordt er vervolgens een capaciteitentest afgenomen. Wanneer dit positief is, volgt er nog een gesprek met de opleiding. Op basis van alle gegevens uit het Toelatingsonderzoek beslist vervolgens de Toelatingscommissie of je wordt toegelaten. Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk.

Bezwaar en klachten

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een besluit dat door ons wordt genomen. Ook kan het zijn dat je ontevreden bent over de gang van zaken rond je aanmelding. Laat dit ons dan weten. Hoe je dit kunt doen, vind je hieronder bij het 'Klachtenreglement'.

Inleiding

Rijn IJssel beschikt over een ‘Reglement klachtencommissie’. Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken op school. Het indienen en de afhandeling van een klacht zijn gebonden aan regels. Hier staan deze regels in het kort beschreven. Ook kun je lezen welke stappen je kunt zetten om een procedure te voorkomen.

In geval van verschillen tussen deze tekst en de tekst van het klachtenreglement geldt altijd de tekst van dat reglement.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen over het doen en laten van medewerkers van Rijn IJssel of over de gang van zaken op school. Een klacht kan over zaken gaan die volgens een student anders hadden moeten verlopen. De aard en de ernst van een klacht kunnen verschillen.

Een klacht zou kunnen gaan over:

 • het onderwijs op school
 • de BPV
 • handelwijze van medewerkers
 • handelwijze van medestudenten
 • ongewenste omgangsvormen
 • het niet nemen van een besluit of lang ergens op moeten wachten
 • het niet toelaten tot een opleiding
 • verwijdering van een student van een opleiding

Als je het niet eens bent met een besluit van de examencommissie is er een apart reglement.

Iedere student heeft het recht om een klacht in te dienen. Als je nog geen 18 jaar bent, kun je samen met je ouder(s) of verzorger(s) de klacht indienen.

Wat te doen wanneer je een klacht hebt?

Wat voor een klacht je ook hebt, praat erover. Bespreek het eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met iemand die voor een oplossing kan zorgen. Je bent niet verplicht om eerst in gesprek te gaan; je kunt ook direct kiezen voor het schriftelijk indienen van je klacht. Je mag van deze persoon verwachten dat deze op korte termijn ingaat op je vraag of klacht en zich goed voorbereidt op het gesprek. Ook mag je verwachten dat deze persoon opening van zaken geeft en ernaar streeft om de situatie te verbeteren.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Als je niet kiest voor een gesprek met betrokkene of als het gesprek niet de gewenste uitkomst had, kun je een officiële klacht indienen. Een klacht dien je schriftelijk in bij de klachtencommissie van Rijn IJssel. Het adres is Postbus 5162, 6802 ED Arnhem of via de mail naar klachtencommissie@rijnijssel.nl.

In de meeste gevallen is het verstandig een kopie te sturen naar de directeur van de opleiding.

Hier vind je tips bij het schrijven van de brief.

In je brief vermeld je in ieder geval:

 • je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • opleiding en onderwijslocatie
 • de datum waarop je de brief schrijft
 • een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en over wie of wat de klacht gaat
 • wat je met je klacht wilt bereiken
 • je handtekening.

De klacht moet duidelijk leesbaar zijn. Klachten die niet binnen één jaar na het voorval zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor behandeling, uitzonderingen daargelaten. Nadat je klacht is ontvangen door de commissie, krijg je binnen een week een ontvangstbevestiging.

Klachtenbemiddeling

Nadat de klacht is ontvangen door de klachtencommissie kan de commissie voorstellen eerst tot bemiddeling over te gaan. In dat geval zal de secretaris van de klachtencommissie binnen een week contact opnemen met beide partijen met de vraag of zij openstaan voor bemiddeling. Als dat zo is dan start de bemiddeling.

De bemiddeling wordt in handen gelegd van de verantwoordelijk leidinggevende.

Wanneer het bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden, rapporteert de verantwoordelijk leidinggevende het resultaat binnen een week aan de klachtencommissie. De secretaris informeert bij de klager of er een oplossing gevonden is.

De student kan hierbij de zaak alsnog aan de klachtencommissie voorleggen. De student meldt dit bij de secretaris.

Procedure van de klachtencommissie

Het Reglement klachtencommissie geeft de regels die gelden voor de afhandeling van de klacht. Hieronder volgt een korte samenvatting:
De secretaris van de commissie onderzoekt eerst of de brief waarin de klacht is verwoord de voorgeschreven gegevens bevat. Daarna kan de commissie voorstellen eerst tot klachtenbemiddeling over te gaan. De werkwijze van bemiddelen staat hierboven beschreven.

Wanneer de klacht in behandeling wordt genomen door middel van een zitting, kunnen beide partijen afzonderlijk uitgenodigd worden voor een gesprek (zitting). De klager kan zich eventueel laten bijstaan door een familielid, een ander vertrouwd persoon of een juridisch adviseur.
Indien nodig vraagt de commissie advies aan deskundigen of doet onderzoek op de werkplek. Op basis van de informatie uit deze behandeling doet de commissie een uitspraak.

De uitspraak van de klachtencommissie is een advies aan het college van bestuur. Het college van bestuur neemt een besluit en informeert binnen een week de klager en de clusterdirecteur. Het besluit van het college van bestuur is bindend voor beide partijen. Als de student het niet eens is met het besluit van het college van bestuur kan hij/zij zich wenden tot de civiele rechter in Arnhem.

Een klacht wordt binnen tien weken na de ontvangst afgehandeld, tenzij verlenging noodzakelijk is.

Wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht, uiterlijk binnen drie weken.

De procedure is hieronder schematisch weergegeven.

 

 

Definitief besluit tot verwijdering

In het ernstige geval dat er sprake is van een verwijdering van een student, moet de school volgens een voorgeschreven werkwijze handelen. Meer informatie hierover vind je in de Algemene voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst. Als je het als student er niet mee eens bent, kun je dat kenbaar maken op de volgende manier:

Als je als student een brief ontvangt met het voornemen tot definitieve verwijdering en hiertegen bezwaar wilt maken, moet je binnen een week na ontvangst van de brief schriftelijk reageren naar de clusterdirecteur. De clusterdirecteur neemt vervolgens binnen twee weken na dagtekening van de brief (waarin het voornemen tot definitieve verwijdering staat beschreven), een besluit tot wel of niet verwijdering. Als de clusterdirecteur afziet van het besluit, kun je weer naar school. Als het besluit tot verwijdering definitief is, kun je een volgende stap doen door schriftelijk in beroep te gaan bij de klachtencommissie. Het is heel belangrijk dat je je aan de termijn houdt.

Klachten over inburgering

De klachtenregeling geldt ook voor klachten die gaan over de Onderwijsovereenkomst Inburgering.

Als je het niet eens bent met een besluit van het college van bestuur over een klacht die gaat over de Onderwijsovereenkomst Inburgering kan je in beroep gaan bij het College van Arbitrage van Blik op Werk en/of de civiele rechtbank.

De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (klokkenluidersregeling) van Rijn IJssel (Stichting Regionaal Opleidingscentrum Arnhem) is hier te lezen of te downloaden.

Het beleid ten aanzien van leermiddelen en schoolkosten is in dit stuk vastgelegd.

In de dataregisters is te vinden wie toegang hebben tot welke gegeven van medewerkers, studenten en andere relaties.

In de door het college van bestuur vastgestelde procuratieregeling wordt aan het management schriftelijk de bevoegdheid verleend om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. De aangewezen personen moeten steeds de voorwaarden zoals opgenomen in deze regeling in acht nemen. Het college van bestuur houdt de bevoegdheid om de genoemde (rechts)handelingen zelf te verrichten.

De volledige procuratieregeling is hier in te zien.

Hier is het Reglement klachtencommissie medewerkers en dienstverleners te vinden om na te lezen of te downloaden.

Het volledige studentenstatuut is hier te downloaden of na te lezen.

De Rijn IJssel statuten zijn hier te downloaden of na te lezen.

Het Subsidieloket van Rijn IJssel signaleert en onderzoekt mogelijkheden om innovatieve ontwikkelingen voor de toekomstige arbeidsmarkt in samenwerking met strategische partners financieel te ondersteunen. De kwaliteit van de uitvoering en verantwoording van subsidietrajecten wordt door het Subsidieloket bewaakt.

Rijn IJssel is actief in een grootstedelijke omgeving en bereidt jongeren en volwassenen voor om een goede positie op de arbeidsmarkt in te kunnen nemen en tegelijkertijd te kunnen participeren in de samenleving. Het werkterrein bestrijkt voor een belangrijk deel de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland. De grootste werkgelegenheid ligt in de zorgsector, techniek, de zakelijke dienstverlening en er is in toenemende mate aandacht voor energie, milieutechnologie en duurzaamheid. Daarnaast is er veel aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen. Het Subsidieloket houdt in de gaten waar op deze gebieden kansen liggen voor Rijn IJssel projecten.

De mbo-sector wil op het terrein van subsidieverwerving op basis van goede onderlinge afspraken de belangen van de gehele mbo-sector behartigen. Het Subsidieloket van Rijn IJssel is daarom aangesloten bij het subsidienetwerk van de mbo-sector.

Rijn IJssel bereidt studenten daarnaast ook voor op een toekomstige carrière die zich steeds vaker in een internationale context zal afspelen. Studenten krijgen steeds vaker te maken met klanten, opdrachtgevers en collega’s die uit het buitenland (met name Duitsland) komen. In internationale trajecten krijgen studenten de kans zich op het buitenland te oriënteren. Naast uitwisselingsprojecten zijn er ook internationale projecten waar in samenwerking met buitenlandse partners gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de onderwijsinhoud.

Meer informatie?
Subsidieloket
Emile Dumoulin,
subsidieloket@rijnijssel.nl

We streven naar het succesvol afronden van de opleiding van álle studenten en willen alle studenten daarbij waar nodig ondersteunen. Verzuim wordt gezien als een signaal van onderliggende problematiek en een mogelijke voorloper van dreigende uitval: voortijdig schoolverlaten (VSV). Preventie van verzuim en daarmee van VSV is van groot belang om studenten met een beroepsopleiding succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt.
Onderwijsinstellingen zijn verplicht om de wet op de leer- en kwalificatieplicht na te leven en melding te maken van verzuim.

Visie
De visie op aanpak van het verzuim binnen Rijn IJssel:

 • De student voelt verbondenheid met en door de school en weet zich gezien;
 • Verzuim is een signaal en vraagt om direct en persoonlijk contact;
 • Verzuim vraagt om een brede aanpak met meerdere partners.

In dit verband is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers worden betrokken bij de aanpak van het voortijdig schoolverlaten.

Verzuimprocedures
Rijn IJssel heeft alle verzuimprocedures beschreven. Het gaat om:

 • Registreren van de aan- en afwezigheid van de student
  In elke les wordt de aanwezigheid geregistreerd in een digitaal registratiesysteem SBIS. In dit systeem kunnen de student en de ouders/verzorgers het lesrooster en de aan- en afwezigheid zien.
 • Controleren van het dagelijkse verzuim
  Ieder cluster heeft een presentiebeheerder. De presentiebeheerder belt naar de ouders/verzorgers indien de student ongeoorloofd afwezig is bij studenten jonger dan 18 jaar.
 • Preventieve leerplicht en RMC-gesprekken (RMC=Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)
  Het Regionaal Bureau Leerlingzaken van de gemeente Arnhem en Rijn IJssel werken samen om ongeoorloofd verzuim vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Als een student ongeoorloofd afwezig is, kan het zijn dat de student wordt uitgenodigd voor een informatief en waarschuwend gesprek met de leerplichtconsulent of RMC-consulent. In dit gesprek wordt besproken wat de reden van afwezigheid is en wordt de student gewezen op de risico’s van veelvuldig verzuim. Na het gesprek ontvangen de student (of de wettelijk vertegenwoordiger(s)) en Rijn IJssel een brief van de leerplichtconsulent met daarin een waarschuwing en eventueel de gemaakte afspraken.
 • Melden van verzuim bij DUO
  Als een student meer dan 16 klokuren ongeoorloofd afwezig is, is Rijn IJssel verplicht om de student te melden bij de leerplichtconsulent (minderjarige studenten) of bij de RMC-consulent (meerderjarige studenten). Studenten jonger dan 18 jaar worden samen met de wettelijke vertegenwoordigers opgeroepen voor een verzuimgesprek met de leerplichtconsulent. Studenten vanaf 18 jaar worden opgeroepen door een RMC-consulent voor een verzuimgesprek.

 • Buitengewoon verlof
  • verlof belangrijke omstandigheden
   Zijn er belangrijke redenen waarom een student niet op school kan zijn, dan dient de student drie dagen vooraf verlof aan te vragen. Dit kan gaan om een huwelijksjubileum, bezoek aan een arts/tandarts/ziekenhuis of een andere dringende reden om verlof aan te vragen. Het (oranje) formulier ‘verlofaanvraag’ is af te halen bij de servicedesk of online te vinden is SBIS.
  • extra vakantieverlof
   Wil een student buiten de reguliere Rijn IJssel vakantieplanning op vakantie? Dit kan alleen onder strikte voorwaarden. Dat is als de ouders een seizoensgebonden beroep hebben en wanneer het hele gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan en als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. Het (blauwe) formulier ‘vakantieaanvraag’ is online te vinden op SBIS.
 • Langdurig ziek of zwangerschap
  Bij langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap moet de student een doktersverklaring aan de loopbaancoach overhandigen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de student door de trajectbegeleider naar de schoolarts doorverwezen. Indien mogelijk wordt er een alternatief programma opgezet. Bij zwangerschap heeft de student recht op 16 weken zwangerschapsverlof.
 • Verwijderen uit de klas
  Als een student verwijderd wordt uit de les, komen student en docent hier samen op terug. Het is van groot belang dat de relatie weer wordt hersteld en er weer voortgang kan plaats vinden .
 • Schorsing, verwijdering en uitschrijven
  • Opstellen waarschuwingen; we hebben als doel dat iedere student een diploma behaalt. Lukt het een student niet om zich aan de opleidingseisen te houden of laat de student niet de gewenste inzet, houding en gedrag zien, dan krijg de student een studiecontract. In het studiecontract worden afspraken en verbeteracties vastgelegd en de begeleiding die de school daarin aanbiedt. Na een termijn van 10 weken wordt het contract geëvalueerd. Na deze evaluatie, afhankelijk van de vorderingen, worden de vervolgstappen bepaald.
  • Schorsing en gedwongen uitschrijving; wanneer een student de gedragsregels overtreedt door het vertonen van ernstig wangedrag (denk hierbij aan; bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie etc.) heeft Rijn IJssel het recht om de student te schorsen of kan Rijn IJssel zelfs overgaan tot definitieve uitschrijving.
  • Vroegtijdig uitschrijven; wanneer een student een verkeerde beroepskeuze heeft gemaakt of er zijn andere redenen om te stoppen met de opleiding, dan gaat de student in gesprek met de loopbaancoach. Samen met de loopbaancoach en de trajectbegeleider worden de vervolgacties uitgezet. Let op; als de student minderjarig is, mag Rijn IJssel de student niet uitschrijven totdat de student staat ingeschreven bij een nieuwe opleiding.

Hoe meld ik me ziek?

Ben je ziek en kun je hierdoor geen lessen volgen? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Telefoonnummers en e-mailadressen vind je onderaan deze tekst.

Studenten jonger dan 18

 1. Ben je ziek en kun je niet naar school komen, dan moeten je ouders/verzorgers je afmelden. Dat kan telefonisch, maar bij voorkeur per mail tussen 08:00 en 10:00 uur. Zie daarvoor onderstaande lijst. Een ziekmelding moet altijd voorzien zijn van het studentennummer anders kunnen we deze niet registreren.
 2. Een ziekmelding geldt in principe voor één dag. We gaan ervan uit dat je de volgende dag weer naar school/stage kunt komen. Blijf je langer ziek, dan moet dit bij de eerste ziekmelding apart genoemd worden.
 3. Word je overdag ziek, dan haal je een formulier bij de servicedesk van je locatie. Dat formulier vul je in en laat je ondertekenen door een van je docenten en je levert het daarna weer in bij de servicedesk. Ook deze ziekmelding geldt in principe voor één dag. Je mag naar huis gaan nadat wij je ouders/verzorgers hebben ingelicht.
 4. Dreig je te laat te komen dan moet je dat doorgeven op hetzelfde verzuimnummer, dit wordt dan in het presentiesysteem gezet.
 5. Is het noodzakelijk dat je onder lestijd vrij moet vragen, haal dan bij de servicedesk een verlofformulier op, vul dat in, laat het door je ouders/verzorgers ondertekenen en lever dat daar weer in. Dit formulier is ook online te vinden op SBIS en lever je ingevuld in op het e-mailadres dat hoort bij het cluster van jouw opleiding.

Studenten ouder dan 18

 1. Ziek melden gebeurt telefonisch tussen 08.00 en 10.00 uur. Zie daarvoor onderstaande telefoonlijst. Zorg dat je je studentnummer bij de hand hebt.
 2. Een ziekmelding geldt in principe voor één dag. We gaan ervan uit dat je de volgende dag weer naar school/stage kunt komen.
 3. Wordt je overdag ziek, dan haal je een formulier bij de servicedesk van je locatie. Dat formulier vul je in en laat je ondertekenen door een van je docenten en lever het daarna weer in bij de servicedesk. Ook deze ziekmelding geldt in principe voor één dag.
 4. Dreig je te laat te komen dan moet je dat doorgeven op hetzelfde nummer, dit wordt dan in het presentiesysteem gezet.
 5. Is het noodzakelijk dat je onder lestijd vrij moet vragen, haal dan bij de servicedesk een verlofformulier op, vul dat in en lever dat daar weer in. Dit formulier is ook online te vinden op SBIS en lever je ingevuld in op het e-mailadres dat hoort bij het cluster van jouw opleiding.

Telefoonnummers en mailadressen alleen voor verzuimmeldingen

CIOS & Veiligheid 026 3129640 Verzuimciosveiligheid@rijnijssel.nl
Creatieve Industrie 026 3129650 Verzuimci@rijnijssel.nl
Economie & Uiterlijke Verzorging 026 3129660 Verzuimecuv@rijnijssel.nl
Techniek & ICT LAB 026 3129680 Verzuimtech@rijnijssel.nl
Vakschool Wageningen Arnhem 026 3129631 Verzuimvwa@rijnijssel.nl
Vakschool Wageningen Marijkeweg 026 3129630 Verzuimvw@rijnijssel.nl
Welzijn 026 3129691 Verzuim.welzijn@rijnijssel.nl
Zorg 026 3129690 Verzuim.zorg@rijnijssel.nl
 • Let op: Is je ziekmelding gerelateerd aan een (mogelijke) besmetting met het coronavirus? Meld dit dan altijd door ook te bellen naar de servicedesk van jouw locatie!